Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Actualiteit - trefwoord: Belastingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANGIFTE - BELASTINGEN

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Het komt erop neer dat u sommige aangiften later mag indienen en dat er ook een uitstel van betaling is. Hoe zit dat juist? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Onroerende voorheffing: kunt u verminderingen genieten wegens improductiviteit?

De jaarlijkse onroerende voorheffing wordt berekend op het ‘kadastraal inkomen’, het fictieve jaarlijkse netto-inkomen van het onroerend goed. Maar wat als uw onroerend goed geen inkomen opgebracht heeft? In deze bijdrage gaan we dieper in op de regels die gelden in Vlaanderen. Meer...

BUITENLAND

Belastingkrediet voor Franse (en andere buitenlandse) dividenden

Beleggers kunnen in bepaalde omstandigheden recht hebben op een verrekening van buitenlandse bronheffing. Dat bevestigde het hof van beroep te Antwerpen recent nog een keer in verband met dividenden van Franse oorsprong (Antwerpen, 17.12.2019) . Voorlopig wijzigt er echter weinig in de praktijk omdat de fiscale Administratie (opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat onderneemt u intussen het best om uw rechten veilig te stellen? Meer...

INTERESTEN

30% ebitda thin-cap-regel: nieuwe regels invulling de minimis van € 3 miljoen voor groepsvennootschappen

Met ingang van aanslagjaar 2020 werd een aftrekbeperking van het financieringskostensurplus in functie van de ebitda van de vennootschap ingevoerd, weliswaar met een de minimis van € 3 miljoen. Een recent KB (KB 20.12.2019) verduidelijkt nu hoe de € 3 miljoen binnen een groep van vennootschappen verdeeld moet worden over de belastingplichtigen. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Grondwettelijk Hof vernietigt ‘cash for car’!

In zijn arrest van 23.01.2020 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling betreffende de mobiliteitsvergoeding (de zgn. cash for car) vernietigd. Het mobiliteitsbudget werd door Cassatie niet aangeraakt. Wat moet u hierover weten? Meer...

AUTEURSRECHTEN

Auteursrechten voor bedrijfsleiders: Rulingcommissie scherpt de regels nu aan

We gingen in een eerdere adviesbrief reeds uitgebreid in op het fiscaal regime van auteursrechten voor bedrijfsleiders. We kondigden toen aan dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) striktere voorwaarden zou opleggen in verband met de omvang van die vergoedingen. Inmiddels zijn de eerste beslissingen in die zin bekend. Concreet legt de Rulingcommissie restricties op in situaties waar er, naast de bedrijfsleider, nog andere ‘creatieve’ personen werkzaam zijn in de vennootschap (werknemers, enz.). Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

De pro-rataregel bij terugbetaling van inbreng/kapitaal

Per 01.01.2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV in werking getreden, ook al hebben de betrokken vennootschappen hun statuten nog niet aangepast. Zo zijn de BV en de CV voortaan kapitaalloze vennootschappen. De verleiding zal allicht groot zijn om het destijds gestorte kapitaal uit te keren (mits voldaan aan de balans- en liquiditeitstest). Gelet op de pro-rataregel van art. 18 WIB is de kans echter reëel dat die uitkering niet geheel belastingvrij gebeurt. Eind 2019 heeft de CBN een advies gewijd aan de pro-rataregel (CBN-advies 2019/13 van 16.10.2019) . Hoe zit dat juist? Meer...

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

VAA bedrijfswagen daalt weer in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Geen goed nieuws dus voor het milieu. Vreemd genoeg daalt hierdoor het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Catering op publicitaire events: minister is het niet eens met zijn voorganger!

Organiseert u een klantenreceptie met een publicitair doel, dan is de btw op de kosten volledig aftrekbaar. De vorige minister vond dat die btw-regel ook van toepassing moest zijn voor de inkomstenbelasting, maar de fiscus en Cassatie waren het daar niet mee eens. Wat zei de huidige minister daar onlangs over? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator