Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Internationaal - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BUITENLAND

Verliezen buitenlandse vaste inrichting: nu striktere voorwaarden aftrekbaarheid

In het verleden konden verliezen – hetzij gekoppeld aan een buitenlandse vaste inrichting, hetzij gekoppeld aan een buitenlands onroerend goed – binnen een welbepaald fiscaal kader, afgezet worden ten aanzien van het resultaat dat de vennootschap in België realiseerde. Vanaf aanslagjaar 2021 zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de buitenlandse verliezen in aftrek te brengen echter substantieel verstrengd. Meer...

VERMOGEN

Repatriëring zonder regularisatie van het kapitaal?

Door de Common Reporting Standard (CRS) komt de financiële informatie over uw buitenlandse beleggingen automatisch op het bureau van de fiscus. En dus is de jacht op uw buitenlandse beleggingen geopend. Het begint met een vraag om inlichtingen, maar waar eindigt het? Mogelijk is repatriëring naar België een oplossing. Bent u dan welkom bij uw Belgische bankier? Meer...

BUITENLAND

Belastingkrediet voor Franse (en andere buitenlandse) dividenden

Beleggers kunnen in bepaalde omstandigheden recht hebben op een verrekening van buitenlandse bronheffing. Dat bevestigde het hof van beroep te Antwerpen recent nog een keer in verband met dividenden van Franse oorsprong (Antwerpen, 17.12.2019) . Voorlopig wijzigt er echter weinig in de praktijk omdat de fiscale Administratie (opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat onderneemt u intussen het best om uw rechten veilig te stellen? Meer...

INTERESTEN

Beperking interestaftrek in functie van ebitda: de fiscus verduidelijkt de grandfathering-clausule

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting – en naar aanleiding van de omzetting van de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) – worden de bestaande onderkapitalisatieregels vanaf aj. 2020 gedeeltelijk herzien. Voor leningen gesloten uiterlijk op 17 juni 2016 blijven de oude regels gelden mits zij niet substantieel gewijzigd werden. De fiscus heeft nu verduidelijkt wat onder ‘substantiële wijzigingen’ verstaan moet worden. Meer...

BREXIT

Welke fiscale gevolgen heeft een brexit?

Wat zijn de verschillen tussen een harde en een zachte brexit op fiscaal vlak? Is er na een harde brexit bronheffing verschuldigd over dividenden, interesten en royalty’s? Wat verandert er dan als u medewerkers naar de UK detacheert? Wat zijn daarnaast de belangrijkste gevolgen inzake btw en douanereglementering? Waarom doet u er goed aan om nu al uw contracten met Britse zakenpartners na te kijken? Meer...

INTERNATIONAAL

Opletten bij toekenning van voordelen uit het buitenland!

Internationale bedrijven bieden hun Belgische werknemers regelmatig ‘restricted stock units’ (RSU) aan. De RSZ heeft in die context recentelijk voor onrust gezorgd door haar definitie van het loonbegrip aan te passen. Wat zijn daarnaast de fiscale gevolgen van de toekenning van RSU’s, bij de vennootschap en bij de begunstigde? Moet u binnenkort ook fiscale fiches opmaken? Meer...

BUITENLAND

Taxatievoorwaarde dubbelbelastingverdrag: de fiscus reageert

Winsten van een buitenlandse vaste inrichting zijn in België in principe vrijgesteld, mits de inkomsten in het land in kwestie ‘belast’ zijn. Het Hof van Cassatie heeft onlangs een opmerkelijk arrest geveld over de taxatievoorwaarde in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. De fiscus heeft daarover nu ook een circulaire uitgebracht. Hoe moet u de taxatievoorwaarde volgens de fiscus interpreteren? Meer...

BUITENLAND

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies: wanneer van toepassing?

De Europese richtlijn (richtlijn 2011/16) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen werd onlangs geamendeerd (de zgn. DAC 6) om een meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren in te voeren. Welke constructies moeten nu gemeld worden? Bij wie berust de meldingsplicht? Meer...

DIVIDENDEN

‘Fairness tax’ vernietigd: nu bezwaar aantekenen?

Het Grondwettelijk Hof heeft de fairness tax vernietigd, maar met behoud van de gevolgen voor aanslagjaren 2014-2018. Wanneer is het zinvol om nu nog bezwaar in te dienen? Wat zijn de consequenties van dat ‘behoud van gevolgen’ voor een lopend bezwaar? Meer...

BUITENLAND

Een buitenlandse vaste inrichting na het zomerakkoord?

Meestal is het (fiscaal) voordeliger om een buitenlandse activiteit op te starten via een vaste inrichting (VI), omdat u de buitenlandse opstartverliezen op die manier in België in mindering van het fiscaal resultaat kunt brengen. Het zomerakkoord verstrengt de regels voor de aftrek van verliezen van buitenlandse VI’s. Daarnaast komt er ook een exit tax als u activa overbrengt naar zo’n VI. Wat houden die nieuwe regels concreet in? Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator