Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Internationaal - trefwoord: Internationale constructies

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INTERNATIONAAL

Hongkong wijzigt belastingregels: impact voor Belgische aandeelhouders?

Recent werd een wijziging doorgevoerd aan het belastingregime voor vennootschappen in Hongkong. Dit kan een impact hebben voor aandeelhouders van Hongkong vennootschappen. Enerzijds is er de impact voor de kaaimantaks (private aandeelhouders), anderzijds op de vennootschapsbelasting. Meer...

INTERNATIONAAL - INTERNATIONALE CONSTRUCTIES

DAC 6: melding grensoverschrijdende planningsconstructies

Op 05.06.2018 werd de Europese richtlijn 2018/822 (beter bekend als DAC 6) gepubliceerd die voorziet in een verplichte uitwisseling van inlichtingen m.b.t. ‘mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter’. De richtlijn werd door een wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) in de Belgische wetgeving omgezet. Wat moet u hierover weten? Meer...

VERMOGEN

Repatriëring zonder regularisatie van het kapitaal?

Door de Common Reporting Standard (CRS) komt de financiële informatie over uw buitenlandse beleggingen automatisch op het bureau van de fiscus. En dus is de jacht op uw buitenlandse beleggingen geopend. Het begint met een vraag om inlichtingen, maar waar eindigt het? Mogelijk is repatriëring naar België een oplossing. Bent u dan welkom bij uw Belgische bankier? Meer...

INTERNATIONAAL

Financiële gegevensuitwisseling: transparantie creëert bijkomende administratie

De fiscale Administratie gaat meer en meer aan de slag met informatie verkregen via de internationale gegevensuitwisseling. In bepaalde dossiers leidt dit tot heel wat bijkomende administratie. Welke voorzorgen kan de belastingplichtige in dat kader het best nemen? Meer...

INTERNATIONAAL

Multilateraal instrument: vanaf 2020 impact in België

Op 7 juni 2017 heeft België, samen met 67 andere landen, het OESO Multilateraal Instrument (MLI) goedgekeurd. Op 6 mei 2019 hebben alle 6 wetgevende machten in ons land het MLI eindelijk geratificeerd. Het MLI zal bijgevolg ten vroegste vanaf 2020 in werking treden. Wat betekent dat nu precies voor bedrijven die betrokken zijn bij grensoverschrijdende transacties? Meer...

ABNORMALE of GOEDGUNSTIGE VOORDELEN

Ruime interpretatie notie ‘verkregen abnormale of goedgunstige voordelen’ leidt tot aftrekverbod NI

Op 24 mei 2019 velde het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest over het verbod tot compensatie van de NI met ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen (art. 207 WIB 92) . Volgens Cassatie is een voordeel verkregen naar aanleiding van een verrichting die louter gestoeld is op fiscale drijfveren ‘abnormaal’, zelfs als de prijszetting marktconform is. Meer...

AANGIFTE

Aangifte personenbelasting: wat met de kaaimantaks?

Sinds een aantal jaren moet u in de aangifte personenbelasting ook de inkomsten aangeven die onder de kaaimantaks vallen. Wat moet u daarover weten bij het invullen van de aangifte voor aanslagjaar 2019? Meer...

BUITENLAND

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies: wanneer van toepassing?

De Europese richtlijn (richtlijn 2011/16) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen werd onlangs geamendeerd (de zgn. DAC 6) om een meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren in te voeren. Welke constructies moeten nu gemeld worden? Bij wie berust de meldingsplicht? Meer...

BUITENLAND

Vanaf 2019 ook in België CFC-wetgeving

Ingevolge het zomerakkoord wordt er met ingang van het boekjaar dat aanvangt vanaf 01.01.2019 in de Belgische fiscale wetgeving een nieuw artikel 185/2 WIB 92 ingevoerd, waardoor de inkomsten van een laagbelaste buitenlandse dochter fiscaal aan de Belgische moedervennootschap aangerekend kunnen worden. Wat moet u daarover weten? Meer...

BUITENLAND

Een buitenlandse vaste inrichting na het zomerakkoord?

Meestal is het (fiscaal) voordeliger om een buitenlandse activiteit op te starten via een vaste inrichting (VI), omdat u de buitenlandse opstartverliezen op die manier in België in mindering van het fiscaal resultaat kunt brengen. Het zomerakkoord verstrengt de regels voor de aftrek van verliezen van buitenlandse VI’s. Daarnaast komt er ook een exit tax als u activa overbrengt naar zo’n VI. Wat houden die nieuwe regels concreet in? Meer...
Geactualiseerd op: 02.07.2020

Meer van Indicator