Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepskosten - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INTERESTEN

Lenen om eigen vermogen uit te keren: mijlpaalarrest Cassatie inzake aftrekbaarheid van interesten

Wanneer u het eigen vermogen van uw vennootschap wenst te verminderen op grond van een uitkering of terugbetaling, is het niet uitgesloten dat uw vennootschap niet over afdoende liquide middelen beschikt om die transactie te realiseren. Uw vennootschap kan er dan voor opteren om een lening aan te gaan. Zijn de interesten die op een dergelijke lening betaald worden aftrekbaar? Het Hof van Cassatie schept – na jaren van discussie – enige klaarheid. Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Schenken van laptops, iPads en dergelijke aan de zorgsector

In deze rare (corona)tijden schenken vele bedrijven nieuwe en/of gebruikte laptops, iPads en dergelijke aan ziekenhuizen en rusthuizen, alsook aan scholen zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen op afstand. Voorts stelt het familieleden ook in staat om te skypen of contact te zoeken met ouderen die in zorgcentra verblijven. Zijn deze schenkingen onderworpen aan de btw? Blijven de kosten aftrekbare kosten voor de bedrijven die deze schenkingen doen? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Sociale bijdragen pas in 2021 betalen: (g)een goed idee?

Wie als zelfstandige door de coronacrisis financiële moeilijkheden heeft, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Die moet u dan betalen tegen resp. 31 maart en 30 juni 2021. Een goed idee? Meer...

HANDELSVORDERINGEN

Dubieuze debiteuren in tijden van corona

Het Wetboek Inkomstenbelastingen voorziet in een fiscaal kader op grond waarvan welbepaalde boekhoudkundig aangenomen waardeverminderingen op handelsvorderingen ook fiscaal gezien in aanmerking genomen kunnen worden en derhalve het belastbaar resultaat van de vennootschap kunnen drukken. De Administratie heeft recent bij circulaire verduidelijkt wat dit betekent in tijden van corona. Meer...

BUITENLAND

Verliezen buitenlandse vaste inrichting: nu striktere voorwaarden aftrekbaarheid

In het verleden konden verliezen – hetzij gekoppeld aan een buitenlandse vaste inrichting, hetzij gekoppeld aan een buitenlands onroerend goed – binnen een welbepaald fiscaal kader, afgezet worden ten aanzien van het resultaat dat de vennootschap in België realiseerde. Vanaf aanslagjaar 2021 zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de buitenlandse verliezen in aftrek te brengen echter substantieel verstrengd. Meer...

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN

Net geen fakehybride in 2020 maar net wel vanaf 2021, kan dat?

U heeft geluk. De fiscus heeft zijn lijst van valse hybrides gepubliceerd en de plug-inhybride die uw vennootschap u ter beschikking stelt staat er niet op. Kunt u nu op uw twee oren slapen? Meer...

INTERESTEN

30% ebitda thin-cap-regel: nieuwe regels invulling de minimis van € 3 miljoen voor groepsvennootschappen

Met ingang van aanslagjaar 2020 werd een aftrekbeperking van het financieringskostensurplus in functie van de ebitda van de vennootschap ingevoerd, weliswaar met een de minimis van € 3 miljoen. Een recent KB (KB 20.12.2019) verduidelijkt nu hoe de € 3 miljoen binnen een groep van vennootschappen verdeeld moet worden over de belastingplichtigen. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Catering op publicitaire events: minister is het niet eens met zijn voorganger!

Organiseert u een klantenreceptie met een publicitair doel, dan is de btw op de kosten volledig aftrekbaar. De vorige minister vond dat die btw-regel ook van toepassing moest zijn voor de inkomstenbelasting, maar de fiscus en Cassatie waren het daar niet mee eens. Wat zei de huidige minister daar onlangs over? Meer...

ABNORMALE of GOEDGUNSTIGE VOORDELEN

Ruime interpretatie notie ‘verkregen abnormale of goedgunstige voordelen’ leidt tot aftrekverbod NI

Op 24 mei 2019 velde het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest over het verbod tot compensatie van de NI met ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen (art. 207 WIB 92) . Volgens Cassatie is een voordeel verkregen naar aanleiding van een verrichting die louter gestoeld is op fiscale drijfveren ‘abnormaal’, zelfs als de prijszetting marktconform is. Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Catering op events – minister teruggefloten door Cassatie

Een antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag in 2018 leek duidelijkheid te scheppen in de discussie rond de aftrekbaarheid van cateringkosten tijdens publicitaire events. Doel van de kost primeert en niet de aard, was de redenering. Net zoals voor btw, mocht ook voor inkomstenbelastingen de cateringkost van een publicitair event voor 100% in aftrek genomen worden. De fiscus legde zich op het vlak van inkomstenbelastingen echter niet neer bij dit standpunt van de minister en krijgt nu gelijk van het Hof van Cassatie. Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator