Recentste nummer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Boete bezoldigingstekort heeft nooit bestaan!

Op 4 april keurde de Kamer in plenaire vergadering het wetsvoorstel tot afschaffing van de bijkomende sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider goed. Is dit nu een reden voor gejuich?
Meer...

EENMANSZAAK - STOPZETTING

Stopzettingsmeerwaarden: nog interessant na hervorming vennootschapsbelasting?

De hervorming van het vennootschapsrecht en de flexibele bv verleidt binnenkort misschien veel ondernemers om een vennootschap op te richten. Ook dankzij de hervorming van de vennootschapsbelasting is het ondernemen via een vennootschap op fiscaal vlak ook wel interessanter. Bij veel ondernemers wiens zaak groeit en ooit gestart was als eenmanszaak, rijst dan ook meer dan ooit de vraag of de stap naar een vennootschap geen logische zet is. In deze bijdrage gaan we dieper in op het regime van de stopzettingsmeerwaarden en of dit nog fiscaal interessant is.
Meer...

LOONKOSTEN

Vrijstelling sociaal passief: fiscale regels nu bijgestuurd

De vrijstelling voor sociaal passief werd recentelijk bijgestuurd en verduidelijkt. Hoe bepaalt u het loon dat in aanmerking komt voor de vrijstelling? De vrijstelling kan nu ook slechts gespreid over vijf jaar benut worden. Hoe berekent u die spreiding concreet? Heeft een ‘gebroken boekjaar’ ook een impact op de berekening?
Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Hoe de definitieve Wijninckx-bijdrage berekenen?

In 2012 wilde de regering-Di Rupo de 80%-grens waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken, begrenzen in functie van het hoogste ambtenarenpensioen. Deze maatregel heeft het uiteindelijk niet gehaald. In plaats daarvan heeft de zgn. Wijninckx-bijdrage het licht gezien (ingevoerd door de Programmawet van 22 juni 2012). Dat is een sociale zekerheidsbijdrage die sinds 2012 verschuldigd is op (zeer) hoge pensioenpremies en -bijdragen.
Meer...

BELASTINGEN

Aanslag geheime commissielonen: hoe wordt er voldaan aan de tijdige identificatievereiste?

De aanslag geheime commissielonen heeft doorheen de jaren een belangrijke evolutie ondergaan. Welke wijzigingen brengt de hervorming van de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021 met zich mee? Hoe wordt er voldaan aan de ‘tijdige identificatievereiste’, waardoor u alsnog aan de aanslag ontsnapt? Kan er dan soms toch sprake zijn van dubbele belasting of dubbele niet-belasting?
Meer...

BTW - VARIA

Gelijkstelling van een werk in onroerende staat met een dienst

De Administratie publiceerde op 01.03.2019 de nodige toelichtingen (circulaire nr. 2019/C/19) bij de gelijkstelling met een dienst onder bezwarende titel van de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat voor de doeleinden van zijn economische activiteit of voor andere doeleinden (art. 19, §2 W.Btw) . Het betreft de regeling die toepasselijk is sinds 16.12.2017. Wat staat er in de circulaire?
Meer...

GROEPSVERZEKERING

Volledige loopbaan en geen 65: uitkering voortaan belast aan ‘slechts’ 10%!

Wie na een volledige loopbaan van 45 jaar maar vóór zijn 65ste met pensioen ging, kon bij de uitkering van zijn aanvullend pensioen het belastingtarief van 10% niet genieten. Het parlement heeft onlangs via een wetsaanpassing deze discriminatie weggestemd. Hoe zit dat juist?
Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator