Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit FiscaalPro

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

VERLIEZEN

Fiscale consolidatie: binnenkort ook in België mogelijk?

Vanaf aanslagjaar 2019 komt er ook in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Hoe werkt dat systeem concreet? Welke vennootschappen kunnen er gebruik van maken? Waarom kunt u er belang bij hebben om nu al uw groepsstructuur te herbekijken, zelfs wanneer alle vennootschappen momenteel winst maken?

Meest gelezen artikels

KAPITAALVERHOGING

Opgelet bij een inbreng van een illiquide vordering?

Volgens de rechter moeten een ingebrachte schuldvordering en de in ruil voor die inbreng ontvangen aandelen beide tegen de nominale waarde van die vordering geboekt worden. Als die vordering illiquide is, zal de inbrengende vennootschap daarna een niet-aftrekbare minderwaarde op aandelen moeten boeken in plaats van een aftrekbare gerealiseerde waardevermindering op een schuldvordering. Is die visie echter wel altijd correct? Meer...

MEERWAARDEN

Pro-rata-vrijstelling voor meerwaarde op aandelen DBI-bevek

Ingevolge het zomerakkoord zijn de voorwaarden om een gerealiseerde meerwaarde op aandelen vrij te stellen van vennootschapsbelasting gelijkgeschakeld met de voorwaarden om een dividend de DBI-aftrek te laten genieten. Wat zijn die voorwaarden? De zgn. DBI-beveks genieten een uitzonderingsregime. Wanneer en in welke mate zijn dividenden en inkoopboni van en gerealiseerde meerwaarden op DBI-beveks vrijgesteld? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Hoe aandelen verschuiven tussen partners?

Het is een misvatting dat de aandelen van de vennootschap toebehoren aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen in het aandeelhoudersregister staan. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe kunnen echtgenoten onderling de aandelen ‘verschuiven’? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Vooruitbetaalde huur, nog steeds interessant?

De hervorming van de vennootschapsbelasting maakt dat voor de fiscale aftrek van vooruitbetaalde kosten voortaan wordt aangesloten bij het boekhoudkundig ‘matching principe’. Wat betekent dat voor de vennootschap als huurder alsook voor de bedrijfsleider als privéverhuurder? De fiscus heeft de nieuwe regels recentelijk toegelicht in een circulaire. Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Aangifte personenbelasting simuleren via Tax-on-web werkt nog niet indien buitenlands inkomen en kinderen ten laste!

Als u via Tax-on-web een simulatie van berekening vraagt, dan krijgt u o.a. de volgende melding: “De berekening houdt nog geen rekening met de arresten C-303/12, van 12.12.2013, van het Hof van Justitie van de Europese Unie (inzake Imfeld-Garcet) en 68/2014, van 24.04.2014, van het Grondwettelijk Hof. Het aanslagbiljet zal daar wel rekening mee houden.” Wat bedoelen ze hiermee? Meer...
Geactualiseerd op: 17.08.2018

Meer van Indicator