Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BTW - BTW-HERZIENING

Onverkoopbare voedingsmiddelen voor menselijke consumptie: geen onttrekking!

Het wetsontwerp (nr. 54-3121) dat door de regering ingediend werd in de Kamer, bevat een wijziging aan het Btw-Wetboek inzake de onttrekkingen zoals voorzien in artikel 12 W.Btw. Zo wordt een nieuwe uitzondering ingevoegd voor de onttrekkingen die gedaan worden om dergelijke voedingsmiddelen bestemd voor de menselijke consumptie te verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden.

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN

Optimaliseer nu uw sociale bijdragen voor 2018!

Uw definitieve sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Daar uw sociale kas uw inkomen van 2018 nog niet kent, betaalt u voorlopige bijdragen op uw inkomen van 2015. Even kijken of u nu moet bijsturen. Meer...

BUITENLAND

Vanaf 2019 ook in België CFC-wetgeving

Ingevolge het zomerakkoord wordt er met ingang van het boekjaar dat aanvangt vanaf 01.01.2019 in de Belgische fiscale wetgeving een nieuw artikel 185/2 WIB 92 ingevoerd, waardoor de inkomsten van een laagbelaste buitenlandse dochter fiscaal aan de Belgische moedervennootschap aangerekend kunnen worden. Wat moet u daarover weten? Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt. Hoe zit dat precies? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Programmawet van 25.12.2017 (zomerakkoord) reeds aangepast via Reparatiewet. Wat staat erin?

Reeds voordat de Programmawet van 25.07.2017 i.v.m. de hervorming van de vennootschapsbelasting (zomerakkoord) gepubliceerd werd, gonsde het van de geruchten dat er snel een Reparatiewet zou volgen. Op 30.07.2018 werd de ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen’ (BS 10.08.2018) goedgekeurd. We geven een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Meer...

DIVIDENDUITKERING

Hoelang moet u nog wachten om de oudste liquidatiereserves tegen 5% roerende voorheffing uit te keren?

U kunt een liquidatiereserve uitkeren tegen 5% roerende voorheffing (rv), als ze ten minste vijf jaar op een zgn. onaangetaste rekening staat. Hoe moet u die vijf jaar precies tellen? En wanneer is er sprake van een aantasting van de liquidatiereserve? Meer...
Geactualiseerd op: 14.11.2018

Meer van Indicator