Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Bonus

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONTSLAG

Verbrekingsvergoeding: met welke bonus rekening houden?

Als het bedrijf een collega ontslaat met onmiddellijke ingang, zonder prestatie van een opzegtermijn, moet u een verbrekingsvergoeding uitbetalen. Voor de berekening van een dergelijke verbrekingsvergoeding moet er rekening gehouden worden met het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. Vaak ontstaat er dan discussie over het variabele gedeelte van het loon. Moet een bonus die in de loop van het jaar uitbetaald werd, nu al dan niet in rekening genomen worden in het verhoogde brutojaarloon van de werknemer? Wat zei het Hof van Cassatie daar recentelijk over? Meer...

LOON

Nog geen IPA voor 2019-2020: een vrijgeleide om loonsverhogingen toe te kennen?

Zoals u weet, hebben de sociale partners nog geen akkoord bereikt over een loonnorm voor 2019-2020. Als het overleg uiteindelijk mislukt, dan is de kans reëel dat de regering zelf ook geen loonnorm zal vastleggen. Mag het bedrijf dan onbeperkt loonsverhogingen toekennen? Hoe wordt de loonnorm berekend en welk belang heeft die manier van berekenen voor u? Welke vormen van (bijkomende) verloning vallen hoe dan ook buiten de loonnorm? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Loonbonus: nieuwe regels voor 2019?

De sociale partners hebben eind november 2018 cao 90 gewijzigd, waardoor sinds 1 januari 2019 de spelregels voor nieuwe loonbonusplannen veranderd zijn. Wat houden die wijzigingen concreet in? Hoeveel kunt u nu maximaal uitkeren? Kunt u achteraf nog iets ondernemen wanneer blijkt dat de doelstellingen uiteindelijk toch niet behaald worden? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Na ‘cash for cars’ binnenkort ook een mobiliteitsbudget?

De ministerraad heeft op 16.03.2018 een politiek akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget. Intussen is er ook een wetsvoorstel ingediend. Werknemers zullen op basis daarvan in principe in overleg met de werkgever kunnen kiezen voor een kleinere of groenere wagen in combinatie met milieuvriendelijk vervoer en/of cash. Wie komt voor dat mobiliteitsbudget in aanmerking en hoe wordt dat budget berekend? Wat zijn de fiscale gevolgen en de gevolgen op het vlak van RSZ, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer? Welke andere aandachtspunten zijn er? We geven u alvast een voorsmaakje... Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Winstpremie, loonbonus of warrants: flexibiliteit vs. kostprijs?

Sinds 1 januari 2018 kan het bedrijf aan u en uw collega’s op een fiscaal vriendelijke manier een winstpremie toekennen. Wat zijn dan de spelregels en de beperkingen? Is de winstpremie fiscaal ook voordeliger dan de loonbonus of een toekenning van warrants? Met welke aanpak heeft de bedrijfsleider de meeste flexibiliteit om een extraatje toe te kennen aan de werknemers die dat volgens hem ook echt verdienen? Heeft een ‘klassieke’ bonus daarvoor ook zo zijn voordelen? Meer...

ZOMERAKKOORD

Welke gevolgen heeft het zomerakkoord voor u als werkgever?

Er was in de media heel wat te doen over de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft het zomerakkoord echter ook heel wat andere gevolgen voor de werkgevers. Zo komt er bv. een fiscaal voordelige winstpremie, wordt de proefperiode aangepast, komen er bijkomende maatregelen voor oudere werknemers, ... Hoewel dat alles nog in wetteksten gegoten moet worden, geven we u alvast een voorsmaakje. Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Nu hogere maaltijdcheques en loonbonus?

Vanaf 1 januari 2016 worden zowel het maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaats-gebonden voordelen (de ‘loonbonus) als de maximale tussenkomst van de werkgevers in het bedrag van de maaltijdcheque opgetrokken. Hoeveel zullen de nieuwe maxima vanaf dan bedragen? Meer...

loonoptimalisatie

Fiscaal voordelig een extra bonus uitkeren met OTC-opties of warrants?

De beurzen zijn de laatste tijd in goeden doen. Met OTC-opties kunt u eventueel op een fiscaalvriendelijke manier mee profiteren van de beurshausse. Wat zijn OTC-opties? Hoe wordt u erop belast? Waar zit het fiscaal voordeel? Geldt dat ook voor bedrijfsleiders? Zijn warrants een minder risicovolle manier om aan de medewerkers van het bedrijf relatief goedkoop iets extra’s toe te kennen? Waarom? Hoeveel flexibiliteit heeft de bedrijfsleider om zelf te beslissen welke medewerkers hij zo extra wil belonen? Met welke beperkingen moet u daarbij wel rekening houden? Meer...

loonbonus

Toetredingsakte loonbonus: waarop letten?

Als het bedrijf voor 2015 een loonbonus wil toekennen en daarbij het hele jaar als referentieperiode gebruikt, dan moet u de toetredingsakte vóór 30 april neerleggen. De FOD WASO heeft nu een lijst met niet te maken fouten in dat verband gepubliceerd. Wat moet u daarvan weten en waarmee houdt u het best rekening? Meer...

loonbonus

Loonbonus: bepaal nu al de doelstellingen voor 2015!

Als er in het bedrijf een loonbonus bestaat of als er plannen zijn om in 2015 een loonbonus in te voeren, dan kunt u het best nu al beginnen nadenken over de doelstellingen voor 2015. Wat zijn de voordelen van zo’n loonbonus? In welke mate bepaalt het bedrijf zelf vrij de doelstelling? Veel bedrijfsleiders staan weigerachtig tegenover de loonbonus omdat het een ‘collectief systeem’ is. Welke argumenten heeft u om de bedrijfsleider ervan te overtuigen dat het bedrijf toch meer dan voldoende flexibiliteit heeft? In welke mate kan hij met verschillende doelstellingen werken voor bepaalde groepen van werknemers? Kan hij daar ook verschillende bedragen aan koppelen? Mag het bedrag ook verschillen in functie van het loon of de functiecategorie? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator