Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidsreglement

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet wendbaar en werkbaar werk heeft sinds 01.02.2017 een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het beste uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw collega’s nu effectief het recht om occasioneel thuis te werken of kan de bedrijfsleider toch nog toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het beste rekening? Meer...

ARBEIDSREGLEMENT

Mag u nu een hoofddoek verbieden?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde recentelijk over het al dan niet discriminerend karakter van een ‘hoofddoekenverbod’. Hoever kunt u nu met zo’n verbod gaan? Welke doelen voor het voeren van een neutraliteitsbeleid kunnen daarbij als legitiem beschouwd worden? Meer...

ARBEIDSDUUR

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nu meer mogelijkheden om flexibel te werken?

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk biedt bedrijven nu ruimere mogelijkheden om flexibel te werken om zo seizoenspieken op te vangen of vrijwillige overuren te laten presteren. Hoe zitten die nieuwe regels precies in elkaar? Daarnaast versoepelt de wet de administratieve formaliteiten voor deeltijds werk. Welke impact hebben die nieuwe bepalingen voor u? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

De sociale verkiezingen zijn eindelijk achter de rug: wat nu?

Het is belangrijk dat de werkgever van bij de eerste vergadering van de ondernemingsraad of het CPBW de touwtjes strak in handen neemt. Wat zijn eigenlijk de bevoegdheden van die organen? Waarover mogen zij mee beslissen en over welke zaken kunnen zij enkel een advies geven? Hebben de leden ervan ook bepaalde verplichtingen t.o.v. de onderneming? Meer...

INTERNETGEBRUIK CONTROLEREN

Mag een werkgever nu zomaar de privé-e-mails van zijn werknemers lezen?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 12.01.2016, nr. 61496/08) stelde onlangs een werknemer in het ongelijk die ontslagen was omdat hij tegen de bedrijfsregels in privéberichten verstuurd had. Die zaak deed heel wat stof opwaaien. Mag een werkgever in België het privé-e-mailverkeer van zijn werknemers nu ook controleren? Kan de werkgever het privégebruik van ICT-tools beperken? Welke controles mag hij eigenlijk uitvoeren en welke (soms) niet? Mag hij ook de e-mails zelf van zijn werknemers lezen? Is er daarbij een onderscheid tussen privé- en zakelijke mails? Met welke beperkingen moet hij dan zoal rekening houden? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Loonnorm: welke speelruimte voor loonsverhogingen heeft u in 2015 en 2016?

Voor 2015 bedraagt de loonnorm 0%. Wil dat zeggen dat het bedrijf nu geen enkele speelruimte meer heeft? Welke voordelen en loonsverhogingen vallen toch buiten de berekening van de loonnorm, zowel in 2015 als in 2016? Hoeveel flexibiliteit biedt het feit dat de loonnorm naar de globale loonkost refereert u daarnaast? Zijn individuele loonsverhogingen dan toch nog mogelijk? Kunt u het nettoloon wel nog optimaliseren als de loonkost daardoor niet stijgt? In 2016 stijgt ook de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Waarom is het toch niet altijd een goed idee om daar nu al toezeggingen over te doen? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

OR op komst: wijzig nu uw AR!

Als de kans groot is dat u na de sociale verkiezingen van mei 2016 voor het eerst een ondernemingsraad zal moeten installeren, brengt u het best nu uw arbeidsreglement up-to-date. Waarom? Hoe pakt u zo’n aanpassing vandaag concreet aan? Meer...

taalgebruik

Opgelet met policy’s en bonusplannen die enkel in het Engels opgesteld zijn!

Niet alleen filialen van buitenlandse groepen, maar ook Vlaamse bedrijven die internationaal werken, stellen om praktische redenen steeds vaker policy’s, bonusplannen, ... op in het Engels. Wat zegt de wet over het taalgebruik in de arbeidsrelaties? Wat is daarbij het belang van de ligging van de exploitatiezetel? Hoe bepaalt u waar die zetel gelegen is? Welke praktische gevolgen heeft de taalwetgeving voor u? Mag het bedrijf in de dagelijkse omgang met zijn werknemers waar nuttig een andere taal gebruiken? Wat zijn dan de risico’s? Wat is concreet het gevolg als het bedrijf bv. policy’s of bonusplannen toch in het Engels opstelt? Meer...

pestwet

De nieuwe ‘Pestwet’: nog tot 1 maart de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen

Aangezien de nieuwe ‘Pestwet’ sinds 1 september 2014 niet enkel pesten, maar ook ‘psychosociale risico’s’ (stress, burn-out, ...) dekt en omdat de procedure daarenboven tweeledig moet zijn (formeel en informeel), moet u nu uw arbeidsreglement aanpassen. Verandert de nieuwe wet daarnaast ook iets aan de ontslagbescherming van de klager? Waarom wordt een totaal uit de lucht gegrepen klacht indienen om beschermd te zijn nu moeilijker? Kunt u een (beschermde) klager daarna helemaal niet meer ontslaan? Wat wijzigt er daarnaast aan de rol van de vertrouwenspersoon? En wat houdt de verplichte risicoanalyse ten slotte concreet in en wie kan u daarin bijstaan? Meer...

eenzijdige wijziging

Nood aan flexibiliteit door de crisis: mag u eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?

In tijden van economische crisis krijgt u wellicht ook de vraag of het bedrijf onder bepaalde omstandigheden toch een functie, een plaats van tewerkstelling of een uurrooster mag wijzigen. De klanten vragen immers steeds meer flexibiliteit... Wat adviseert u dan? Wat zijn de essentiële arbeidsvoorwaarden die u niet zomaar kunt wijzigen? Is dat anders als u daarover afspraken gemaakt heeft in de arbeidsovereenkomst? Kan een tijdelijke wijziging of een wijziging omwille van de economische omstandigheden op meer begrip van de rechter rekenen? En wat kan een werknemer doen als hij het met de voorgestelde wijzigingen niet eens is? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator