Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Boekhouding - trefwoord: Belastingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCALE OPTIMALISATIE

Nieuwe boekhoudregels O&O: hoe investeringsaftrek behouden?

Omwille van de omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn in Belgisch recht mag u kosten van onderzoek niet langer activeren. Wanneer is er volgens een recent ontwerpadvies van de CBN sprake van onderzoek en wanneer van ontwikkeling? Hoe vermijdt u volgens een recente circulaire dat u door nieuwe boekhoudregels de investeringsaftrek en het belastingkrediet voor onderzoekskosten verliest? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Intercalaire interesten activeren: soms ook fiscaal voordelig?

Wanneer mag u de interesten activeren die u betaalt voor leningen om activa te financieren voor ze bedrijfsklaar zijn? Moet u daarvoor altijd specifiek om die investering te financieren een krediet aangaan? Wat zei de CBN daarover onlangs? Als u intercalaire interesten activeert, stijgt in principe de belastbare winst. In welke specifieke situaties kan het boeken van intercalaire interesten toch ook fiscaal voordelig zijn? Meer...

JAARREKENING

Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa: hoe fiscaal optimaal verwerken?

De recente omzetting van de Europese accountancyrichtlijn in Belgisch recht (wet en KB van 18.12.2015, BS 30.12.2015) aligneerde de regels voor de boekhoudkundige verwerking van herwaarderingsmeerwaarden met een eerder advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Wat zijn nu de voorwaarden om straks bij het afsluiten van uw jaarrekening een herwaarderingsmeerwaarde te boeken? Hoe verwerkt u die herwaarderingsmeerwaarde en de afschrijvingen daarop correct in uw boekhouding? Hoe kunt u daarbij uw notionele interestaftrek optimaliseren? Meer...

MEERWAARDEN

Gespreide belasting van meerwaarden: hoe verwerken in de boekhouding?

Als u opteert voor de gespreide belasting van gerealiseerde meerwaarden, dan moet u een belastingvrije reserve en een voorziening voor uitgestelde belastingen aanleggen. Wat zijn dan de correcte boekingen? Hoe berekent u die voorziening voor uitgestelde belastingen? Onder welke voorwaarden mag u daarbij rekening houden met de impact van overgedragen verliezen, notionele interestaftrek, ...? En moet u die voorziening ook corrigeren als de fiscale toestand van het bedrijf later wijzigt? Meer...

liquidatiereserve

Liquidatiereserve: hoe correct verwerken in de boekhouding?

De nieuwe gunstregeling voor het aanleggen van liquidatiereserves laat u ook toe op termijn dividenden uit te keren tegen een kost van slechts 13,64%. Daarom is ze ook nuttig voor kmo’s die wellicht gewoon overgedragen worden naar de volgende generatie. Hoe werkt dat precies? En is systematisch eerst langs een liquidatiereserve passeren dan geen fiscaal misbruik? Voor wie is die nieuwe regeling van toepassing en wat zijn dan de spelregels? Hoe boekt u correct het aanleggen van zo’n liquidatiereserve? En wat zijn de boekingen als de algemene vergadering later beslist die reserve toch als dividend uit te keren? Meer...

JAAREINDE

Afschrijvingen: hoeveel speelruimte heeft u eigenlijk?

Nu de boekhoudkundige afsluiting er stilaan aankomt, krijgt ook u van de bedrijfsleider misschien de vraag in welk mate het mogelijk is om via de afschrijvingen de balans en de resultatenrekening bij te sturen. Wat kunt u nu nog doen als blijkt dat u op bepaalde activa eigenlijk al te snel afgeschreven heeft? En omgekeerd, wanneer kunt u bijkomende afschrijvingen boeken? Wat zijn dan de fiscale aandachtspunten? Mag u stoppen met afschrijven omdat de boekwaarde van een gebouw al beneden de marktwaarde ligt? Kunt u er ook voor kiezen om bepaalde activa een jaar niet af te schrijven? Meer...

CBN-ADVIES

Fairness tax: boekhoudkundige verwerking

In haar advies 2014/8 van 4 juni 2014 licht de CBN toe hoe u de ‘fairness tax’ boekhoudkundig correct verwerkt. Wat houdt de ‘fairness tax’ precies in? Voor wie is ze van toepassing? Welke boekhoudkundige verwerking stelt de CBN voorop? Meer...

ADVIES COMMISSIE boekhoudkundige normen

Voor 120% aftrekbare kosten: hoe boekhoudkundig correct verwerken?

In een recent advies (2013/15, bulletin 67 van 17 februari 2014) licht de CBN toe hoe u de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal aanvaard worden boven het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten boekhoudkundig correct verwerkt. Welke kosten zijn voor 120% aftrekbaar? Wat houdt de onaantastbaarheidsvoorwaarde precies in? Hoe verwerkt u het deel van de aftrek dat de werkelijk gedane kosten overstijgt boekhoudkundig correct? Wat zijn volgens de CBN de correcte boekingen, bij de aankoop en daarna, bij de afsluiting van het boekjaar? Meer...

UITGEstelde belasting

Hoe uw voorziening nu optimaliseren?

Eind 2013 heeft de CBN haar standpunt i.v.m. uitgestelde belastingen bijgestuurd (advies 2013/14) . Hoe bepaalt u de initiële voorziening? Op welke basis neemt u die voorziening geleidelijk aan in resultaat? Wanneer mag u ze aanpassen? Hoe kunt u uit de aanpassing van die voorziening een fiscaal voordeel halen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator