Recentste nummer

CONTROLE

Fiscale controle: hoe ver gaat uw medewerkingsplicht?

Een vennootschap die stelde dat de fiscus zich op een onrechtmatig verkregen bewijs gebaseerd had, omdat de toestemming om kopieën te nemen haar verleend was door een werknemer die daartoe niet gemandateerd was, kreeg onlangs ongelijk van het Hof van Cassatie.

Belastingplichtigen zijn in principe verplicht om met de fiscus mee te werken. In een louter fiscaal onderzoek is er geen zwijgrecht. Wat houdt die medewerkingsplicht in? Welke voorzorgen treft u het best voor het geval dat het bedrijf met een onaangekondigde controle geconfronteerd wordt?

Meer...

LOONKOSTEN

Vrijstelling sociaal passief: fiscale regels nu bijgestuurd

De vrijstelling voor het sociaal passief werd recentelijk bijgestuurd en verduidelijkt. Hoe bepaalt u het loon dat in aanmerking komt voor die vrijstelling? De vrijstelling kan nu ook slechts gespreid over vijf jaar benut worden. Hoe berekent u die spreiding concreet? Heeft een ‘gebroken boekjaar’ ook een impact op de berekening?
Meer...

OVERNAME

M&A-transacties: wanneer en waarom kiezen voor arbitrage (of niet)?

Wat zijn de voor- en nadelen van arbitrage? Voor welke soort M&A-transacties is arbitrage vooral aangewezen? Wat onderneemt u dan als de tegenpartij de arbitrale uitspraak uiteindelijk niet uitvoert?

In welk stadium van de onderhandelingen kunt u een arbitrageclausule voorzien? Wat is het verschil tussen ad-hoc-arbitrage en institutionele arbitrage? Wanneer heeft u er belang bij om voor ad-hoc-arbitrage te kiezen?

Meer...

DIVIDEND

Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura: fiscale en boekhoudkundige gevolgen

Op 20 februari 2019 heeft de CBN advies 2019/01 uitgebracht inzake de boekhoudkundige verwerking van zowel een dividenduitkering als een kapitaalvermindering in natura.

Op welk tijdstip bepaalt u dan de waarde van het uitgekeerde goed? Wanneer is een meer- of minderwaarde bij de uitkerende vennootschap dan belastbaar of fiscaal aftrekbaar? Over welke waarde is er roerende voorheffing verschuldigd?

Meer...

MEERWAARDE

Meerwaarde op aandelen in het kader van een LBO belastingvrij?

Als de aandeelhouders beslissen om het bedrijf te verkopen, dan is de kans reëel dat er ook een aantal private-equityfondsen een bod uitbrengen. Als financieel manager zal u dan vaak de vraag krijgen om als aandeelhouder mee te participeren in de overname. Is de meerwaarde die u dan later wellicht privé op uw aandelen realiseert effectief altijd belastingvrij? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Wat denkt de Rulingcommissie hierover?
Meer...

PROCEDURE

Betalen voor de advocaat van de tegenpartij?

Als het bedrijf een rechtszaak verliest, dan riskeert u een forfaitaire schadevergoeding te moeten betalen aan de tegenpartij. Hoeveel bedraagt die vergoeding en wanneer is ze precies verschuldigd? Wat heeft een recent KB (KB van 29.03.2019, BS 10.04.2019) daaraan veranderd?
Meer...

ARBEIDSONGEVALLEN

Telewerkers nu beter beschermd?

Uw verzekering arbeidsongevallen komt tussen als u en uw collega’s op het werk en in principe ook op de weg van en naar het werk een ongeval hebben. Is een medewerker die regelmatig of occasioneel van thuis werkt ook verzekerd? Wat is daaraan onlangs veranderd?
Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Winstpremie: spelregels nu versoepeld?

Sinds 1 januari 2019 beschikt het bedrijf over meer flexibiliteit bij het toekennen van een winstpremie. Wanneer mag u nu een pro rata berekenen? Wanneer heeft een werknemer die ontslagen wordt of zelf ontslag neemt nog recht op een winstpremie en wanneer niet?
Meer...

MINIMUMBEZOLDIGINGSVEREISTE

Afzonderlijke aanslag van 5,1% geschrapt

Sinds aanslagjaar 2019 is een vennootschap die niet aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijke persoon een bezoldiging van ten minste € 45.000 toekent, een bijkomende heffing van 5,1% verschuldigd op het tekort. De Kamer heeft nu op 4 april 2019 beslist die maatregel te schrappen.
Meer...

GROEPSBIJDRAGEREGELING

Fiscale consolidatie: hoe ‘groepsbijdrage’ correct boeken?

Sinds aanslagjaar 2019 bestaat er ook in België een systeem van fiscale consolidatie (wet van 25.12.2017) , de zgn. groepsbijdrageregeling. De CBN publiceerde daarover op 13 maart 2019 een ontwerpadvies. Hoe verwerkt u die groepsbijdrageregeling correct in uw jaarrekening?
Meer...

VERLONING

Loonnorm uiteindelijk toch vastgelegd?

Het KB dat de loonnorm voor 2019-2020 vastlegt op 1,1%, werd op 15 april 2019 ondertekend. Welke concrete gevolgen heeft dat nu voor u? Mag de bedrijfsleider de lonen nu met 1,1% verhogen of wacht u het best toch nog even af?
Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Moet ook u binnenkort sociale verkiezingen organiseren?

Het wetsontwerp dat de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 wijzigt, is op 28 maart 2019 goedgekeurd. Wat is daarbij het belang van de technische bedrijfseenheid? Hoe bepaalt u de gemiddelde tewerkstelling? Welke nieuwe regels gelden er nu voor interims?

Wanneer heeft u er toch belang bij om twee vennootschappen als een technische bedrijfseenheid te bekijken? Wat zijn de aandachtspunten als u flirt met de drempels van 50 en 100 werknemers?

Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator