Recentste nummer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN

Vanaf dag 1 een uitkering bij ziekte?

Weet u vanaf wanneer u een uitkering krijgt als u als zelfstandige buiten strijd bent? En hoeveel is dat dan? Hoe wordt u belast? En wat wijzigt er binnenkort?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT

Hoeveel interest kunt u zich toekennen op uw rc-tegoed?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting moet u nu bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw vennootschap mag aanrekenen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u te veel vraagt?
Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Kiest u voor de investeringsaftrek of notionele interestaftrek?

Uw boekhouder moet weldra de aangifte vennootschapsbelasting voor boekjaar 2018 indienen. Omdat uw vennootschap klein is, moet u kiezen tussen de eenmalig overdraagbare gewone investeringsaftrek (IA) van 20% en de niet-overdraagbare incrementele notionele interestaftrek (NI) van 1,246%. Wat is de beste keuze?
Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Hoeveel aan uw ex betalen voor uw eigen vennootschap?

U bent gehuwd onder bv. het wettelijk stelsel, maar uw vennootschap behoort tot uw eigen vermogen. Toch riskeert u bij echtscheiding een vergoeding aan uw ex-partner te moeten betalen voor uw vennootschap. Wanneer is dat het geval?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

Op welk bedrag rv berekenen bij dividenden in natura?

Een dividend kan niet enkel in geld, maar ook in natura uitgekeerd of betaald worden. U ontvangt dan van uw vennootschap goederen in plaats van geld. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft op 12.03.2019 een advies uitgebracht over de boekhoudkundige verwerking van dividenden in natura en de roerende voorheffing (rv) op zulke dividenden. Wat moet u daarvan weten?
Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGAANSLAG

Wanneer is een aanslag van ambtswege willekeurig?

Een vennootschap laat na om haar belastingaangifte in te dienen en de fiscus past de aanslag van ambtswege toe. Bij de berekening van de belastbare winst brengt hij de lonen waarvoor fiches bestaan, niet in mindering. Willekeur, vindt de belastingplichtige. Klopt dat volgens de rechter?
Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Wat bewijzen voor de aftrek van managementfees?

Een nv betaalt managementfees aan haar gedelegeerd bestuurder, een bvba. De fiscus weigert de aftrek van de fees en krijgt zowel in eerste aanleg als in beroep gelijk. Wat vond het Hof van Cassatie daarvan op 22.03.2019?
Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Effectentaks terugvorderen?

ERVEN & SCHENKEN - HAND- & BANKGIFT

Vruchtgebruiker heeft stemrecht!

Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator