Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAPSVORM

Uw nv omvormen tot een bvba: interessant vanuit aandeelhoudersperspectief?

In een nv zijn de aandelen in principe vrij overdraagbaar. Welke afspraken kunt u dan zoal maken om te vermijden dat u met vreemde aandeelhouders geconfronteerd wordt? Door uw nv om te vormen tot een bvba geeft u aan uw vennootschap op een eenvoudige manier een meer besloten karakter. Hoe verloopt die omvorming? Welke overdrachtsbeperkingen gelden er dan in een bvba? Wat zijn de andere voor- en nadelen van die omvorming? Meer...

FAMILIECHARTER

Een familiecharter opstellen: ook voor uw bedrijf een noodzaak?

Bij een beursgenoteerd familiebedrijf werd het conflict tussen de familiale aandeelhouders en de externe CEO onlangs in de media breed uitgesmeerd. Binnen niet-beursgenoteerde bedrijven zijn conflicten tussen de familiale aandeelhouders helaas ook geen uitzondering... Hoe kunt u via het opstellen van een familiecharter de kans dat dergelijke conflicten op termijn het succes van het bedrijf ondermijnen drastisch verminderen? Waarover maakt u in zo’n familiecharter het best zoal afspraken? Meer...

GERECHTELIJKE ONTBINDING

Nieuwe regels gerechtelijke ontbinding: nu zeker tijdig uw jaarrekening neerleggen?

Vennootschappen kunnen sinds 12.06.2017 veel sneller ontbonden worden als ze hun jaarrekening niet tijdig neerleggen. Wanneer is zo’n ontbinding nu effectief mogelijk? Kan de vennootschap dan altijd nog eerst een regularisatietermijn verkrijgen? Welke verplichtingen hebben de bestuurders van de vennootschap in zo’n situatie? Wie kan de gerechtelijke ontbinding vorderen? Kunt u zo een concurrent buitenspel zetten? Meer...

BEVOEGDHEDEN

Meerhandtekeningsclausules: andere gevolgen in een nv dan in een bvba?

In een bvba kunt u via een meerhandtekeningsclausule de bevoegdheid van de individuele zaakvoerder inperken. In een nv daarentegen zijn die clausules vooral nuttig om te vermijden dat de voltallige raad van bestuur elk contract moet ondertekenen. Kunt u aan die clausules kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen aanbrengen? Publiceert u die beperkingen dan of houdt u ze toch beter intern? Waarom? Welke ongewenste gevolgen kan zo’n publicatie in een bvba met zich meebrengen? Meer...

BESTUUR

Heeft ook uw vennootschap nood aan een directiecomité?

Wat zijn de bevoegdheden van een directiecomité? Wie bepaalt de samenstelling van dat directiecomité? Kan het directiecomité beslissen over aangelegenheden waarbij een lid van dat comité een tegenstrijdig belang heeft? Wanneer is de oprichting van zo’n directiecomité zinvol? Welke eenvoudigere alternatieven bestaan er in de praktijk? Meer...

CONTROLE

Onenigheid tussen de aandeelhouders: kunt u zich laten bijstaan door een extern adviseur?

Hoever gaat uw individueel controlerecht als u zich als minderheidsaandeelhouder ernstig vragen stelt bij de gang van zaken binnen een bedrijf? Mag u zich dan laten bijstaan door een extern adviseur? Met welke beperkingen moet u dan rekening houden? Kunt u ook vragen dat de vennootschap een commissaris aanstelt? Is dat voor u ook een goede oplossing? Wanneer mag u zich daarnaast op de algemene vergadering laten bijstaan door uw advocaat? Meer...

VOLMACHTEN

Contract getekend door een onbevoegde: is uw bedrijf dan toch gebonden?

Is uw bedrijf gebonden door contracten die een medewerker of bestuurder ondertekent, hoewel hij daartoe niet bevoegd is? Wanneer wel en wanneer niet? Kan het bedrijf dan achteraf een schadevergoeding vragen of de betrokken werknemer ontslaan? Waarom werkt u het best met schriftelijke (interne) volmachten? Zijn uw klanten en leveranciers daardoor ook gebonden? Welke maatregelen kunt u daarnaast nog nemen om de belangen van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen? Meer...

AANDEELHOUDERS

Geen onbekende aandeelhouders in mijn vennootschap!

Als u een nieuwe aandeelhouder aan boord neemt of als er in uw vennootschap meerdere aandeelhouders zijn, dan wilt u wellicht vermijden dat de andere aandeelhouders hun aandelen zomaar aan een ‘vreemde’ kunnen verkopen. Hoe pakt u dat concreet aan? In welke vennootschappen bestaan er daarover wettelijke regels? Kunnen een onvervreemdbaarheidsclausule, een goedkeuringsclausule of een voorkoopclausule soelaas bieden in een nv? Is er dan geen eenvoudigere oplossing? Wat is het risico als een van de aandeelhouders zijn aandelen via een vennootschap aanhoudt? Waarom voorziet u dan het best ook een aankoopoptie in geval van controlewijziging? Meer...

BESTUUR

Minderheidsaandeelhouder en toch medezeggenschap: hoe aanpakken?

Als u minderhoudersaandeelhouder wordt, als investering of om op die manier een samenwerking verder te verstevigen, dan heeft u er alle belang bij om te zorgen voor een stukje zeggenschap. Welke afspraken kunt u daarover zoal maken? Via een (bindend) voordrachtrecht verzekert u zich van een medebeslissingsrecht in de raad van bestuur of het college van zaakvoerders. Hoe zorgt u er daarnaast voor dat u ook concreet controle heeft over bepaalde beslissingen, zowel in de raad van bestuur als op de algemene vergadering? Waarom laat u de gemaakte afspraken ook het best statutair vastleggen? Wat kunt u doen als die afspraken ondanks alles toch niet nageleefd worden? Meer...

BESTUURDER

Bestuurder af, wat nu?

Kunt u een medezaakvoerder of bestuurder zomaar ontslaan? Kunt u vooraf ook afspraken maken over een opzegtermijn of -vergoeding? Wat gebeurt er als die persoon daarnaast ook nog met een andere overeenkomst met uw vennootschap verbonden is? Eindigt die overeenkomst dan automatisch? Wat doet u het best als u zelf nog in een ander bedrijf bestuurder of zaakvoerder bent en u dat mandaat wilt neerleggen, bv. omdat u het niet eens bent met de gang van zaken? Mag u dan zomaar van de ene dag op de andere ontslag nemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat is dan het belang van een tijdige publicatie van uw ontslag? Loopt u anders een risico met uw bestuurdersaansprakelijkheid? Wat doet u dan als de vennootschap uw ontslag toch niet publiceert? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator