Artikeldatabank

Zoekresultaat: 45 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuw vennootschapsrecht: dwingende bepalingen nu van toepassing

Het nieuwe WVV is in werking getreden op 1 mei 2019, met een ruime overgangsperiode voor de op dat ogenblik reeds bestaande (‘oude’) vennootschappen. Sedert 1 januari 2020 zijn evenwel de dwingende bepalingen van het WVV ook van toepassing op die (bestaande) vennootschappen. Welke bepalingen zijn van dwingend recht? Wat indien uw statuten in strijd zijn met een of meer van die bepalingen? Wat is de sanctie op de overtreding van de dwingende bepalingen? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nieuw vennootschapsrecht: hoe balans- en liquiditeitstest aanpakken?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt een dubbele test verplicht bij beslissingen tot uitkering, ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers. Op welke vennootschappen is deze dubbele test van toepassing en bij welke voorgenomen uitkeringen? Hoe gebeurt deze test concreet? En vanaf wanneer moet u met deze nieuwe regels rekening houden? Meer...

BESTUUR

Hervorming vennootschapsrecht: bestuur van een NV in een nieuw kleedje

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt belangrijke wijzigingen aan op het vlak van het bestuur van een NV. De NV wordt de rechtsvorm bij uitstek voor grote ondernemingen. Wat zijn dan de verschillen tussen een monistisch bestuur en een duaal bestuur? Kan een NV sinds 1 mei 2019 bestuurd worden door één bestuurder? Verandert er ook iets voor het dagelijks bestuur? Meer...

UITTREDING

BV: nu uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen mogelijk

De hervorming van het vennootschapsrecht voert in de BV een nieuwe mogelijkheid in om de vennootschap te verlaten. Voortaan kan een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden uit de vennootschap. Hoe wordt die aandeelhouder dan vergoed? Wie betaalt die vergoeding? Is de uittreding in elke BV mogelijk? Wat zijn de spelregels? En wat is het verschil met de geschillenregeling? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuwe regels belangenconflicten in een BV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgt voor enkele belangrijke wijzigingen inzake het bestuur van een BV. Zo verdwijnt het begrip ‘zaakvoerder’ en wordt ook een BV voortaan bestuurd door een of meerdere ‘bestuurders’. Wat verandert er daarnaast vanaf 1 januari 2020 aan de belangenconflictenregeling? Heeft de manier waarop de BV bestuurd wordt ook gevolgen voor die belangenconflictenregeling? Meer...

OVERDRACHT

De nieuwe BV: statuten gebruiken om de overdracht aan uw kinderen te organiseren?

Het nieuwe vennootschapsrecht, dat vastgelegd is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vervangt de BVBA door de BV. Het gaat daarbij echter om meer dan een loutere naamswijziging; er zijn ook inhoudelijk gezien nogal wat veranderingen. Hoe kunt u de grotere vrijheid om statutaire clausules te voorzien inzake de verdeling van stemrechten en dividenden en de uittreding als aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen gebruiken om de overdracht van uw bedrijf aan uw kinderen te organiseren? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Opteren voor een inwerkingtreding voor 1 januari 2020: wanneer zinvol?

De meeste regels uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 (BS 04.04.2019) , treden in werking op 1 januari 2020. U kunt er echter ook voor opteren om de nieuwe regels vroeger toe te passen. Wanneer is dat vooral zinvol? Wat zijn daarvan de voornaamste voor- en nadelen? Meer...

FAILLISSEMENT

Financiële moeilijkheden: welke valkuilen zeker vermijden als bestuurder of zaakvoerder?

Bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap in financiële moeilijkheden stellen soms handelingen die later in geval van faillissement kunnen worden aangevochten door de curator. Waarop moet u als bestuurder of zaakvoerder letten als de zaken onverhoopt minder goed gaan? Meer...

BESTUUR

Nieuwe regels voor het bestuur van de (toekomstige) bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal voorzien in een groot aantal wijzigingen, o.a. op het vlak van het bestuur van de bv. De bv (besloten vennootschap) wordt de nieuwe (soepel moduleerbare) vennootschapsvorm voor alle doeleinden. Wat is er behouden en wat zijn de nieuwigheden op het vlak van bestuur van de bv? Wat verandert er voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? Vanaf wanneer zouden deze regels van toepassing worden? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing? Meer...
Geactualiseerd op: 26.02.2020

Meer van Indicator