Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

De kapitaalloze bv: vennootschapsrechtelijke gevolgen

Sinds 1 mei 2019 kunt u geen bvba meer oprichten. Voortaan spreekt men (voor nieuw opgerichte bvba’s) van een bv (besloten vennootschap). Niet alleen de naam verandert, belangrijker is dat de bv geen kapitaal meer kent. Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van het kapitaalbegrip? Met welke nieuwigheden moet u rekening houden als u een nieuwe vennootschap opricht of binnen een bv een dividend uitkeert? Wanneer spelen die nieuwe regels ook voor uw bestaande bvba? Meer...

AANDELEN

Aandelen en andere effecten in de bv: flexibiliteit troef?

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei  2019 wijzigt er heel wat aan het bestaande vennootschapsrecht. Zo wordt het kapitaalbegrip in de bv (de opvolger van de bvba) afgeschaft. Ook inzake effecten die de bv kan uitgeven en de rechten daaraan verbonden wijzigt het WVV de oude vennootschapswetgeving. Kan een bv voortaan ook warrants uitgeven? Is een inbreng in nijverheid mogelijk? Vanaf wanneer kan dit? Meer...

OVERLIJDEN ZAKENPARTNER

Een levensverzekering sluiten op het hoofd van uw zakenpartner?

Wie verkrijgt bij het onverwacht overlijden de aandelen van uw vennoot? Tot welke misschien onverwachte problemen kan dat dan aanleiding geven? Bent u dan voldoende beschermd door de wettelijke overdrachtsbeperkingen die voor een bvba gelden? Waarom voorziet u het beste niet alleen in een nv maar ook in een bvba toch een voorkooprecht? Wat zijn dan de aandachtspunten? Hoe zorgt u ervoor dat u op dat moment ook over de nodige middelen beschikt om de aandelen over te nemen? Door wie laat u de premie betalen, als u daarvoor een overlijdensverzekering afsluit? Meer...

GESCHILLEN

Geschillenregeling 2.0: de vlag dekt vanaf 1 mei 2019 een veel bredere lading...

Als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of uw belangen schaadt of dreigt te schaden, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geeft aan die regeling nu een ruimer toepassingsgebied. Welke andere geschillen dan de loutere overdracht van aandelen kunt u nu in die procedure betrekken? Kunnen vruchtgebruikers voortaan ook een vordering tot uittreding of tot uitsluiting stellen? Wanneer treden de nieuwe regels in werking? Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Een hoger rendement als aandeelhouder via superdividend of kapitaalvermindering?

Als uw bedrijf de laatste jaren een berg cash opgebouwd heeft, dan zal uw financieel adviseur u er misschien ook op wijzen dat u aandeelhouderswaarde kunt creëren door met een grotere schuldhefboom te werken. Wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? Op welke manieren kunt u de bedrijfseconomische rentabiliteit van uw bedrijf meten? Kunt u via een grotere hefboom ten gevolge van een superdividend of een kapitaalvermindering effectief de aandeelhouderswaarde verhogen? Is dat ook altijd een goed idee? Meer...

OVERDRACHT AANDELEN

Nieuwe regels voor de overdracht van de aandelen in uw bvba?

Nu het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) uiteindelijk goedgekeurd geraakt is, wordt uw bvba uiterlijk op 1 januari 2024 een bv (‘besloten vennootschap’). Verandert er dan ook iets op het vlak van de overdraagbaarheid van de aandelen? Wat onderneemt u dan het best als u niet-volgestorte aandelen verkoopt? Waarop moet u na de hervorming letten als u de aandelen in een bv overneemt? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aandeelhouder binnen een vennootschap: soms toch een aansprakelijkheidsrisico?

Algemeen wordt aangenomen dat het enige risico verbonden aan het aanhouden van aandelen in een vennootschap het verlies van uw inbreng is. In specifieke vennootschappen gaat uw aansprakelijkheid als aandeelhouder/vennoot echter verder dan dat. Wanneer is dat het geval? Daarnaast kan uw aansprakelijkheid toch ook in het gedrang komen als u als aandeelhouder van een nv, bvba of cvba bepaalde handelingen stelt. Wat moet u daarover weten als u bv. de vraag krijgt om in het bedrijf van een familielid of een bevriend ondernemer (minderheids)aandeelhouder te worden? Meer...

FAMILIECHARTER

Een familiecharter opstellen: ook voor uw bedrijf een noodzaak?

Bij een beursgenoteerd familiebedrijf werd het conflict tussen de familiale aandeelhouders en de externe CEO onlangs in de media breed uitgesmeerd. Binnen niet-beursgenoteerde bedrijven zijn conflicten tussen de familiale aandeelhouders helaas ook geen uitzondering... Hoe kunt u via het opstellen van een familiecharter de kans dat dergelijke conflicten op termijn het succes van het bedrijf ondermijnen drastisch verminderen? Waarover maakt u in zo’n familiecharter het best zoal afspraken? Meer...

OVERDRACHTSBEPERKINGEN

Samenwerking met medeaandeelhouder in een nv betonneren met een ‘standstill’?

Als u samen met een zakenpartner een nieuw bedrijf opricht, dan heeft u wellicht goede redenen om specifiek met die partij in zee te gaan. Misschien heeft de nieuwe vennootschap zijn specifieke knowhow of de toegang tot een bepaalde markt wel nodig om rendabel te zijn? Hoe kunt u dan vermijden dat uw partner er toch te snel uit stapt en zijn aandelen verkoopt? Onder welke voorwaarden is een overdrachtsbeperking in een nv dan toch geldig? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van die clausule? Wat kunt u achteraf nog ondernemen als de andere partij zich uiteindelijk toch niet aan de afspraken houdt? Bent u dan beter beschermd als u de overdrachtsbeperking nu in de statuten opneemt? Waarom voorziet u in elk geval het best toch ook in een forfaitaire schadevergoeding? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator