Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING

(Zorg)volmacht: nu ruimere toepassing?

Sinds 1 maart 2019 (wet van 21.12.2018) is het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming – onder de vorm van een zorgvolmacht – sterk verruimd en heeft de lastgever ook meer inspraak. Wat is daarvan voor u het belang? Daarnaast eindigen alle volmachten nu ook automatisch eens de lastgever onbekwaam wordt. Welke gevolgen heeft dat als u werkt met een maatschap of met een contract voor discretionair vermogensbeheer? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een vrijwillige of een flexibele erfenissprong, of toch een (beter) alternatief?

Als u de nalatenschap van uw ouders wilt doorschuiven naar uw eigen kinderen, dan kunt u in de drie gewesten opteren voor de vrijwillige erfenissprong en in Vlaanderen ook voor de flexibele erfenissprong. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van die twee vormen van erfenissprong? Zijn de fiscale gevolgen anders naargelang van het gewest? Bestaan er soms ook (betere) alternatieven? Wanneer zijn die vooral zinvol? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Aangifte nalatenschap: hoe bepaalt u de waarde van een onroerend goed?

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting... Welke boetes of belastingverhogingen kan de fiscus u opleggen als hij de opgegeven waarde te laag acht? Kunt u discussies vermijden door het pand vooraf te laten schatten? Wanneer is dat zinvol? Wat onderneemt u als u het onroerend goed achteraf toch tegen een hogere prijs verkoopt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

‘Regioshopping’ als successieplanning?

Inzake erf- en schenkbelasting zijn er belangrijke verschillen tussen de drie gewesten. Door de Vlaamse hervorming van de erfbelasting zijn de verschillen sinds 1 september 2018 nog groter geworden. Hierdoor wordt uw woonplaats bij overlijden of op het moment van schenken steeds belangrijker. Welke voordelen heeft verhuizen naar een appartement, een serviceflat of een woonzorgcentrum in het Vlaams gewest, bv. aan de kust of in de Brusselse rand, dan zoal? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een familiale vennootschap ‘verderzetten’ om erf- of schenkbelasting te vermijden?

In de drie gewesten kunt u een familiale vennootschap schenken tegen 0% of laten vererven tegen een gunsttarief, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit nadien nog drie jaar verdergezet wordt. Mag dat dan gelijk welke activiteit zijn, om zo belastingen te vermijden? Wat zijn de fiscale gevolgen als u de termijn van drie jaar niet volgens de regels uitzingt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Minderjarige kinderen: een testamentaire voogd aanstellen?

Successieplanning hoeft niet altijd over geld te gaan. Steeds meer koppels krijgen nu op latere leeftijd nog kinderen. Ouders met minderjarige kinderen maken zich dan weleens zorgen over wat er zal gebeuren wanneer zij beiden plots zouden wegvallen. De wet voorziet in de mogelijkheid om hierop te anticiperen door een voogd aan te stellen die voor de kinderen moet zorgen wanneer de ouders er niet meer zijn. Wat zijn de taken van die voogd? Kiest u zelf wie er als voogd aangesteld wordt? Meer...

ONROEREND GOED

Eerst vruchtgebruik bedrijfspand verkopen en dan de blote eigendom schenken?

Als u privé een waardevol bedrijfsgebouw of handelspand bezit, dan kan een verkoop van het vruchtgebruik aan uw vennootschap een goede manier zijn om geld uit die vennootschap te halen. Misschien wilt u daarbij in het kader van uw successieplanning de blote eigendom reeds op naam van uw kind zetten. Verkoopt u dan het best eerst het vruchtgebruik aan uw vennootschap of draagt u beter eerst de blote eigendom aan uw kind over? En hoe kunt u dan optimaliseren als uw vennootschap het vruchtgebruik ten gevolge van een eerdere gesplitste aankoop reeds bezit? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: verklaring tot behoud nu tot 1 september 2019 mogelijk, wanneer zinvol?

Het nieuwe erfrecht heeft de manier gewijzigd waarop schenkingen bij uw overlijden gewaardeerd worden. Wat houden de nieuwe regels concreet in? Die nieuwe regels gelden ook voor schenkingen uit het verleden. U kunt echter een ‘verklaring tot behoud’ afleggen, waardoor de oude regels blijven gelden. Wanneer is dat vooral zinvol? Meer...

VERDELING NALATENSCHAP

Een testamentuitvoerder aanstellen: wanneer zinvol?

Wilt u zeker zijn van de goede uitvoering van uw testament, dan kunt u een testamentuitvoerder aanstellen. Deze persoon is in de meeste gevallen een familielid of goede vriend(in), maar kan ook een vrederechter, notaris, advocaat, ... zijn. Met welke taken kunt u die testamentuitvoerder zoal belasten en over welke bevoegdheden beschikt hij? Hoeveel kan zijn vergoeding bedragen en hoe wordt die vergoeding belast? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator