Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Procedure

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GENERATIESPRONG

Gedeeltelijke erfenissprong: nu ook mogelijk in het Waals gewest

In navolging van het Vlaams gewest (decreet van 06.07.2018) , heeft nu ook het Waals gewest een regeling ingevoerd op grond waarvan een kind geërfde goederen belastingvrij kan doorschenken aan de eigen kinderen. Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije doorschenking in Wallonië en wat zijn de verschillen met de Vlaamse variant? Meer...

NALATENSCHAP

Een nalatenschap verwerpen om de fiscus of andere schuldeisers buitenspel te zetten?

Als een nalatenschap deficitair is, dan zullen de erfgenamen ze normaal gezien verwerpen. Welke andere goede redenen kunnen er zijn om een nalatenschap te verwerpen? Het gebeurt weleens dat een van de erfgenamen de nalatenschap verwerpt omdat zijn deel anders toch volledig naar de fiscus of naar andere schuldeisers zou gaan. Is dat ook zonder risico? Wat zei de rechter daarover onlangs? Draait u ook mee op voor de schulden van een andere erfgenaam? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen: plaatsvervulling anders geregeld dan in het erfrecht

In het erfrecht nemen uw kleinkinderen de plaats in van uw kinderen die vooroverleden zijn of de erfenis weigeren. Ook in het levensverzekeringsrecht, en meer bepaald in de sfeer van de begunstigingsclausule van een levensverzekering, speelt de plaatsvervulling. De verzekeringsrechtelijke plaatsvervulling is echter veel beperkter dan de erfrechtelijke. Waarmee moet u in die context zoal rekening houden wanneer u de begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een vrijwillige of een flexibele erfenissprong, of toch een (beter) alternatief?

Als u de nalatenschap van uw ouders wilt doorschuiven naar uw eigen kinderen, dan kunt u in de drie gewesten opteren voor de vrijwillige erfenissprong en in Vlaanderen ook voor de flexibele erfenissprong. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van die twee vormen van erfenissprong? Zijn de fiscale gevolgen anders naargelang van het gewest? Bestaan er soms ook (betere) alternatieven? Wanneer zijn die vooral zinvol? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Aangifte nalatenschap: hoe bepaalt u de waarde van een onroerend goed?

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting... Welke boetes of belastingverhogingen kan de fiscus u opleggen als hij de opgegeven waarde te laag acht? Kunt u discussies vermijden door het pand vooraf te laten schatten? Wanneer is dat zinvol? Wat onderneemt u als u het onroerend goed achteraf toch tegen een hogere prijs verkoopt? Meer...

VERJARING SUCCESSIERECHTEN

Na hoeveel jaar verjaren ‘onjuistheden’ of ‘vergetelheden’ voor de successierechten?

Bij het overlijden van bv. uw vader is het niet altijd eenvoudig om in de aangifte van nalatenschap alles perfect aan te geven zoals het zou moeten. Soms vergeet men immers al eens iets of worden bepaalde goederen (zelfs zonder ‘slechte bedoelingen’) niet correct aangegeven. Zo vergeet men bv. weleens een bankgift aan te geven die een paar jaar vóór het overlijden gebeurd is, wordt de waarde van een onroerend goed verkeerd ingeschat of vergeet men gewoon om bepaalde goederen of buitenlandse rekeningen of verzekeringspolissen aan te geven. Hoelang duurt het in zo’n geval eer er sprake is van verjaring voor de successierechten? Kunt u die vergeten zaken achteraf, wanneer u ze ontdekt, nog snel rechtzetten of laten regulariseren? Meer...

SUCCESSIERECHTEN

Kan de fiscus een ‘fictieve som’ aanrekenen in de successierechten?

Als u in de laatste drie jaar vóór uw overlijden bv. een onroerend goed verkoopt, dan gaat de ontvanger van de successierechten ervan uit dat de opbrengst van die verkoop nog in uw nalatenschap zit. Het is dan aan de erfgenamen om het tegenbewijs te leveren. Dit zeer vervelende wettelijke vermoeden geeft in de praktijk dan uiteraard ook aanleiding tot talloze discussies. Geldt dit vermoeden ook voor andere geldsommen, zoals het optrekken van een groepsverzekering, de opbrengst van de verkoop van een effectenportefeuille, ontvangen huuropbrengsten, de uitbetaling van een vergoeding na een arbeidsongeval, enz.? Hoe kunnen uw erfgenamen dit vervelende vermoeden weerleggen (m.a.w., hoe kunnen ze een sluitend tegenbewijs leveren) zodat ze niet te veel successierechten moeten betalen? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator