Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Faillissement

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FAILLISSEMENT

Financiële moeilijkheden: welke valkuilen zeker vermijden als bestuurder of zaakvoerder?

Bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap in financiële moeilijkheden stellen soms handelingen die later in geval van faillissement kunnen worden aangevochten door de curator. Waarop moet u als bestuurder of zaakvoerder letten als de zaken onverhoopt minder goed gaan? Meer...

SLECHTE BETALERS

Eigendomsvoorbehoud nu in een nieuw jasje?

Sinds 1 januari 2018 zijn er nieuwe bepalingen van kracht omtrent zakelijke zekerheden op roerende goederen, ook wel de nieuwe Pandwet genoemd (Boek III, Titel XVII BW) . Wat moet u nu doen om een geldig eigendomsvoorbehoud te bedingen? Heeft zo’n eigendomsvoorbehoud nu effectief een ruimere uitwerking? Blijft uw eigendomsvoorbehoud nu ook geldig als de goederen intussen reeds verkocht zijn? Wanneer is een registratie in het Pandregister nuttig? Meer...

INSOLVENTIE

Nieuwe insolventiewetgeving: wat moet u daarover zoal weten?

Op 1 mei 2018 is de nieuwe insolventiewetgeving in werking getreden. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden voor de praktijk? Wat verandert er voor bestuurders en vrije beroepen? Bent u als schuldeiser nu beter beschermd als uw klant in WCO gaat? Kan een gefailleerde nu gemakkelijker met een schone lei starten? Meer...

SLECHTE BETALERS

Invorderen van facturen: buitengerechtelijk of toch maar via de rechtbank?

Wanneer int u onbetaalde facturen het best via de buitengerechtelijke procedure via een gerechtsdeurwaarder? Hoeveel kost dat en hoelang duurt zo’n procedure? Is het soms toch beter om uw advocaat in te schakelen en een beroep te doen op een gerechtelijke invordering (via de rechtbank)? Waarom zijn uw algemene voorwaarden dan belangrijk? Meer...

FAILLISSEMENT

Nieuwe insolventiewetgeving: wat verandert er voor u als ondernemer?

Vanaf 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Welke gevolgen heeft dat voor u als u met het faillissement van een klant geconfronteerd wordt? Wat verandert er voor de gefailleerde? Wat zijn de verschillen tussen de verschoonbaarheid (onder het huidige recht) en de kwijtschelding van restschulden onder het nieuwe recht? Kunnen bestuurders nu ook failliet verklaard worden? Meer...

SLECHTE BETALERS

Uw klant is failliet: dan maar de bestuurders aansprakelijk stellen?

Als leverancier van goederen of diensten blijft u vaak in de kou staan bij een faillissement van uw klant. Kunt u de bestuurders of zaakvoerders van uw klant dan laten opdraaien voor de openstaande facturen? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom is dit voor zuiver contractuele schade meestal niet mogelijk? Wanneer kunt u de schade ten gevolge van het uitvoeren van de overeenkomst toch vorderen en hoe wordt die dan bepaald? In welke omstandigheden is er sprake van een ‘kennelijk grove fout’? En wat is dan de rol van de curator? Meer...

FAILLISSEMENT

‘Verdachte’ transacties voorafgaand aan een faillissement: waar moet u mee opletten?

In de media was recentelijk heel wat te doen over ‘verdachte transacties’ die het faillissement van een bekende bank mee uitgelokt zouden hebben. Wat is bij een faillissement het belang van de zgn. verdachte periode? Welke transacties gedurende die periode kan de curator achteraf nog aanvechten? In welke omstandigheden loopt u als leverancier dan ook een risico? Wanneer kan de curator bedrieglijke benadeling inroepen om transacties ook buiten de verdachte periode aan te vechten? Welke verrichtingen met verbonden vennootschappen of met bedrijfsleiders-aandeelhouders worden door de curator dan bijzonder kritisch bekeken? Meer...

INCASSO

Mijn klant is gestopt en ik moet nog een betaling ontvangen: wat nu?

Het komt weleens vaker voor dat u nog openstaande facturen heeft op een klant en dan ergens verneemt dat die klant zijn zaak stopgezet heeft. Wat kunt u dan nog ondernemen? Maakt het bij een vrijwillige stopzetting een verschil of uw klant een vennootschap is of een natuurlijke persoon? Kunt u uw klant dan toch nog dagvaarden in faillissement? Wat is een deficitaire vereffening? Heeft u dan mogelijk toch nog verhaal tegen de vereffenaar of de bestuurders? Wanneer wel en wanneer niet? En wat kunt u nog doen als uw klant verplicht is om zijn activiteiten stop te zetten omwille van een faillissement of een gedwongen vereffening? Wie zijn dan de bevoorrechte schuldeisers? Meer...

WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN

Kunt u zich contractueel indekken tegen het risico dat uw klant in WCO gaat?

Veel ondernemers vinden dat hun klanten in gerechtelijke reorganisatie een te grote bescherming genieten. Zij gaan dan ook op zoek naar mechanismen om die bescherming te temperen. Mag u lopende overeenkomsten stopzetten omdat uw klant ‘in WCO’ gaat? Kunt u daartoe een ‘uitdrukkelijk ontbindend beding’ in uw contracten opnemen? Onder welke voorwaarden kunt u dan uw verdere leveringen opschorten? Kunt u uw eigendomsvoorbehoud nog uitoefenen eens uw klant in WCO gegaan is? En mag u voor nieuwe contracten of bestellingen contante betaling of een waarborg vragen? Meer...

RETENTIERECHT

Mag een hersteller nu zomaar uw goederen bijhouden tot u de factuur betaalt?

Of mag u zelf, als u herstellingen uitvoert of goederen bewerkt of vervoert, die goederen bij u houden tot uw klant zijn factuur betaalt? Wat zijn daarbij dan de voorwaarden en de beperkingen? Wanneer kunt u zich ook op dat retentierecht beroepen voor de betaling van andere facturen? Kunt u met uw klant afspraken maken die uw retentierecht verruimen? Wat gebeurt er dan met uw voorrecht bij een faillissement of als uw klant in WCO gaat? Mag u de goederen van uw klant gebruiken of zelf beslissen om ze te verkopen? Wat verandert de nieuwe Pandwet daar uiterlijk op 1 januari 2017 aan? Meer...
Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator