Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJF VERKOPEN

Uw bedrijf verkopen: welke clausules in het contract zijn ook echt marktconform?

Terwijl u als ondernemer wellicht dacht dat de deal eindelijk bijna rond was, wordt u bij het opstellen van de overnameovereenkomst vaak nog geconfronteerd met hoogoplopende discussies over een aantal clausules. Daarbij wordt vaak geschermd met wat ‘gebruikelijk’ is. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu opnieuw 300 overnameovereenkomsten uit de periode 2012-2016 geanalyseerd. Wat kan de koper in de overnameovereenkomst terecht van u vragen en wanneer eist hij duidelijk te veel? Meer...

OVERNAME

Letter of intent: hoe vermijden dat er al een bindend contract tot stand komt?

Bij een overname wordt er vaak in een vroeg stadium van de onderhandelingen al een letter of intent ondertekend. Welke clausules worden meestal in zo’n LOI opgenomen en wat zijn daarbij de aandachtspunten? Hoe vermijdt u dat er door het ondertekenen van die LOI al een bindende overnameovereenkomst tot stand komt? Meer...

VOLMACHTEN

Contract getekend door een onbevoegde: is uw bedrijf dan toch gebonden?

Is uw bedrijf gebonden door contracten die een medewerker of bestuurder ondertekent, hoewel hij daartoe niet bevoegd is? Wanneer wel en wanneer niet? Kan het bedrijf dan achteraf een schadevergoeding vragen of de betrokken werknemer ontslaan? Waarom werkt u het best met schriftelijke (interne) volmachten? Zijn uw klanten en leveranciers daardoor ook gebonden? Welke maatregelen kunt u daarnaast nog nemen om de belangen van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen? Meer...

VRIJE MEDEDINGING

Mag u weigeren om te verkopen aan een concurrent of een verdeler?

Wellicht heeft u weinig zin om te verkopen aan een concurrent of aan een verdeler die bv. stelselmatig onder de prijs werkt. Mag u dan zomaar weigeren om uw producten te leveren? Welke spelregels moet u naleven als u de verkopen aan een bestaande klant wilt stopzetten? Moet u ook blijven leveren als uw klant zijn facturen niet betaalt? Wanneer maakt het weigeren van een nieuwe klant toch een inbreuk uit op het mededingingsrecht? Meer...

WEBSHOP

Verkopen via internet: voldoet uw webshop wel aan alle wettelijke vereisten?

Volgens de FOD Economie leven twee op de drie websites de wettelijke spelregels niet (volledig) na. Met welke wettelijke verplichtingen moet u zoal rekening houden als u via internet verkoopt? Welke informatie moet u vermelden over uw bedrijf en uw producten? Wat zijn de aandachtspunten bij het bestelproces? Uw klant beschikt ook over een herroepingsrecht. Wat houdt dat recht concreet in? Wie draagt de kosten? Welke informatie moet u de klant over dat herroepingsrecht zelf bezorgen en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet? Meer...

RETENTIERECHT

Mag een hersteller nu zomaar uw goederen bijhouden tot u de factuur betaalt?

Of mag u zelf, als u herstellingen uitvoert of goederen bewerkt of vervoert, die goederen bij u houden tot uw klant zijn factuur betaalt? Wat zijn daarbij dan de voorwaarden en de beperkingen? Wanneer kunt u zich ook op dat retentierecht beroepen voor de betaling van andere facturen? Kunt u met uw klant afspraken maken die uw retentierecht verruimen? Wat gebeurt er dan met uw voorrecht bij een faillissement of als uw klant in WCO gaat? Mag u de goederen van uw klant gebruiken of zelf beslissen om ze te verkopen? Wat verandert de nieuwe Pandwet daar uiterlijk op 1 januari 2017 aan? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe de aansprakelijkheid van uw bedrijf contractueel beperken of zelfs uitsluiten?

Via een zgn. exoneratiebeding kunt u uw aansprakelijkheid ten opzichte van uw klanten beperken of uitsluiten. Over welke mate van contractuele vrijheid beschikt u daarbij? Geldt zo’n beding ook voor verborgen gebreken? Hoe bewijst u de afspraken die u daarover met de klant maakte? Wat is daarbij de rol van uw algemene voorwaarden? Welke beperkingen legt de wet u dan toch nog op? Zijn de regels strenger als u ook verkoopt aan consumenten? Hoe springt u dan praktisch gezien het best om met dat onderscheid? Meer...

GESCHILLEN

Een geschil definitief regelen met een dading: hoe doet u dat correct?

Met een dading kunt u een geschil tussen twee of meer partijen op een minnelijke wijze beëindigen. Waarover kunt u zoal een dading sluiten? Waarom is het, zelfs als u ervan uitgaat dat de kans zeer groot is dat u van de rechtbank gelijk krijgt, toch vaak zinvol om een dading te sluiten? Wat zijn dan de aandachtspunten bij het opstellen van die dading? Wat is het belang van het doen van wederzijdse toegevingen en hoeveel speelruimte heeft u daarbij? En wat doet u als de tegenpartij uiteindelijk de gemaakte afspraken toch niet naleeft? Meer...

REDELIJKE OPZEGTERMIJN

Een samenwerking stopzetten: niet zonder ‘redelijke opzegtermijn’!

Welke spelregels moet u naleven als u een contract voor onbepaalde duur met een klant, leverancier of onderaannemer wilt stopzetten? Wat is daarbij het belang van een ‘redelijke opzegtermijn’ en hoe wordt die bepaald? Moet u ook een opzegtermijn respecteren als u al gedurende langere tijd zonder schriftelijke overeenkomst samenwerkt met een zakenpartner? Kunt u een contract voor bepaalde duur ook opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? En ten slotte, wat riskeert u als u toch gewoon van de ene dag op de andere een contract stopzet? Meer...

PRINTERS EN COPIERS

Printers of copiers huren: opgelet met de ‘kleine lettertjes’!

Als een bedrijf een nieuwe copier, printer of multifunctional nodig heeft, dan wordt het toestel vandaag vaak gehuurd, maar is dat eigenlijk wel interessant? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n huurcontract? Wat gebeurt er als u het contract voortijdig wilt beëindigen? Met welke clausules in de algemene voorwaarden moet u uitkijken? Waarom aanvaardt u beter geen stilzwijgende verlenging? Vaak contacteert de verhuurder u spontaan geruime tijd vóór het einde van het contract om u een nieuw toestel aan te bieden tegen een lagere prijs. Waarom krijgt u zo zelden de beste voorwaarden? Wat zijn dan uw alternatieven? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator