Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoop bedrijf: achteraf toch nog aansprakelijk als bestuurder?

In overeenkomsten tot overdracht van aandelen wordt meestal veel aandacht besteed aan de verklaringen, waarborgen en garanties die de verkopers moeten verlenen. De kopers willen een zo ruim mogelijke aansprakelijkheid, de verkopers willen deze zo veel mogelijk beperken. Kunt u daarnaast ook als bestuurder of zaakvoerder later nog geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvorderingen vanwege de nieuwe aandeelhouders? Hoe dekt u zich daartegen in? Meer...

CYBERRISICO’S

Een verzekering tegen cybercriminaliteit?

Een heel aantal bedrijven werd onlangs geconfronteerd met de gevolgen van het ‘wannacry’-virus. Toch blijft cybercriminaliteit een onderschat fenomeen. In welke mate kunt u bij zo’n schadegeval een beroep doen op uw bestaande verzekeringen zoals uw BA uitbating? Kunt u zich daarnaast specifiek tegen de gevolgen van cybercriminaliteit verzekeren? Is dat zinvol? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe de aansprakelijkheid van uw bedrijf contractueel beperken of zelfs uitsluiten?

Via een zgn. exoneratiebeding kunt u uw aansprakelijkheid ten opzichte van uw klanten beperken of uitsluiten. Over welke mate van contractuele vrijheid beschikt u daarbij? Geldt zo’n beding ook voor verborgen gebreken? Hoe bewijst u de afspraken die u daarover met de klant maakte? Wat is daarbij de rol van uw algemene voorwaarden? Welke beperkingen legt de wet u dan toch nog op? Zijn de regels strenger als u ook verkoopt aan consumenten? Hoe springt u dan praktisch gezien het best om met dat onderscheid? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Actief in een vzw: wanneer bent u mogelijk toch persoonlijk aansprakelijk?

Soms wilt u als succesvol bedrijfsleider ook uw steentje bijdragen door u nuttig te maken in een vzw. Veel mensen gaan ervan uit dat ze daarmee privé geen risico lopen, omdat een vzw rechtspersoonlijkheid heeft. Niets is echter minder waar! Wanneer kunt u als bestuurder van een vzw toch persoonlijk aangesproken worden? Kunt u ook als lid van een vzw persoonlijk aansprakelijk zijn? Wanneer wel en wanneer niet? En wat is daarbij het belang van het onderscheid tussen effectieve (‘werkende’) en niet-effectieve (‘toegetreden’) leden? Kan een aansprakelijkheidsverzekering u beschermen? En wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Alarmbelprocedure: opletten voor uw bestuurdersaansprakelijkheid!

Als het eigen vermogen van een bedrijf ernstig aangetast is door verliezen, dan moet het bestuursorgaan de zgn. alarmbelprocedure in gang zetten. Als die procedure niet correct nageleefd wordt, komt uw bestuurdersaansprakelijkheid mogelijk in het gedrang. Dat is ook van belang als u bv. een bestuursmandaat heeft in het bedrijf van een kennis of zakenrelatie. Wanneer moet u zo’n alarmbelprocedure opstarten? Wat houdt die procedure concreet in? En wat is daarbij het belang van het verslag van het bestuursorgaan? Wanneer kunnen schuldeisers het bestuursorgaan aansprakelijk stellen? Wat doet u als de andere bestuurders de regels niet naleven? Kunt u zich als leverancier ook op die aansprakelijkheid beroepen om uw centen bij de bestuurders van uw klant te recupereren? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Als zaakvoerder of bestuurder toch persoonlijk aansprakelijk?

Als bestuurder of zaakvoerder bent u aansprakelijk voor de behoorlijke uitoefening van uw mandaat. U heeft zowel een interne als een externe aansprakelijkheid. Wanneer kan die aansprakelijkheid ingeroepen worden? Bent u als meerderheidsaandeelhouder niet automatisch beschermd tegen een schadeclaim door het bedrijf zelf? Wanneer u gevraagd wordt bestuurder te worden in het bedrijf van een zakenrelatie of kennis houdt u zich meestal niet met de dagdagelijkse leiding bezig. Volstaat het dan niet dat de algemene vergadering u kwijting geeft? Waarom is het belangrijk toch uw huiswerk te maken? Wat doet u het best als u het dan fundamenteel oneens bent met de gang van zaken binnen het bedrijf? Bent u met een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afdoende beschermd? Meer...

BESCHERMING GEZINSWONING

Onbeslagbaarheid gezinswoning: ook voor bestuurders en zaakvoerders?

De wet van 15 januari 2014 (BS 3 februari 2014) wijzigde de regels inzake de onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Kunnen ook bestuurders en zaakvoerders hun gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren? Wat zijn dan de mogelijkheden en beperkingen? Wat houdt die verklaring van onbeslagbaarheid concreet in en hoe pakt u dat praktisch aan? Geldt zo’n verklaring voor alle zakelijke rechten en dus ook bv. voor blote eigendom? Wat als u dan later, bij afloop van het vruchtgebruik, volle eigenaar wordt? En hoe zit het als u het pand ook deels voor uw beroep gebruikt? Wat gebeurt er met de bescherming als u de woning verkoopt? En wat als u uw zelfstandige activiteit stopzet? Meer...

VASTE VERTEGENWOORDIGER

Een vennootschap als bestuurder of zaakvoerder: wat zijn de aandachtspunten?

Door een vennootschap aan te stellen als bestuurder of zaakvoerder, beperkt u uw aansprakelijkheid niet. Fiscaal gezien is er wel nog altijd een voordeel. Wanneer moet een vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanstellen? Wie kan benoemd worden? Heeft de bestuurde vennootschap daarbij inspraak? Hoe tekent u als vaste vertegenwoordiger geldig? Is dat anders als uw vennootschap afgevaardigd bestuurder is? Hoe zorgt u ervoor dat de beslissingen van de raad van bestuur geldig blijven? En wat als de vaste vertegenwoordiger zelf een belangenconflict heeft? Wat kunt u doen om de aansprakelijkheid van de vaste vertegenwoordiger te beperken? Kan de fiscus ook voor een vaste vertegenwoordiger huur herkwalificeren in loon? Meer...

JOINT VENTURE

Hoe een samenwerking (‘joint venture’) met een ander bedrijf het best organiseren?

Ondernemers willen bijna per definitie meerwaarde creëren. Met een andere onderneming samenwerken, kan daarbij helpen. Men spreekt dan algauw over een ‘joint venture’. Wat betekent dat precies? Welke vormen kan zo’n samenwerking aannemen? Wat zijn de voordelen van een contract en wanneer is dat de beste oplossing? Wat is een tijdelijke vennootschap en wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wanneer is het zinvol om samen een aparte vennootschap op te richten en waarover moet u dan goede afspraken maken? Kan een minderheidsdeelname soms een beter alternatief zijn? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Het paardenvleesschandaal: wat als er u zoiets overkomt?

De media staan er vol van: paardenvlees in de lasagne. Wat als het u overkomt? Door een fout van een van uw leveranciers heeft u producten verkocht waar iets (al dan niet ernstig) mis mee is. U moet het product terugroepen. Of erger, mensen worden ziek of er ontstaat ergens brand. Bent u hiervoor aansprakelijk? Wat zegt de wetgever? Kan een goede verzekering soelaas bieden? Wat dekt uw verzekering productaansprakelijkheid?Wanneer komt ze tussen en wanneer niet? Waar zitten de valkuilen in de kleine lettertjes van de polis? Bent u altijd beter af met een lagere vrijstelling? Heeft u daarnaast een product-recallverzekering nodig? Wat dekt ze extra? Wanneer is ze vooral nuttig? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator