Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

‘Regioshopping’ als successieplanning?

Inzake erf- en schenkbelasting zijn er belangrijke verschillen tussen de drie gewesten. Door de Vlaamse hervorming van de erfbelasting zijn de verschillen sinds 1 september 2018 nog groter geworden. Hierdoor wordt uw woonplaats bij overlijden of op het moment van schenken steeds belangrijker. Welke voordelen heeft verhuizen naar een appartement, een serviceflat of een woonzorgcentrum in het Vlaams gewest, bv. aan de kust of in de Brusselse rand, dan zoal? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning: regioshopping wordt steeds interessanter

Tussen de drie gewesten worden de verschillen inzake schenk- en erfbelasting steeds groter. Er gelden niet alleen andere tarieven, maar ook de interpretatie van de wetgeving verschilt. Hoe kunt u daarmee uw voordeel doen? Wanneer is verhuizen mogelijk een interessante optie? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

FAMILIALE VENNOOTSCHAP

Vastgoed afsplitsen na vererving of schenking onder gunstregeling familiale vennootschap?

Vlabel besliste onlangs dat een partiële splitsing om vastgoed uit een familiale vennootschap te halen een kapitaalvermindering uitmaakt, waardoor de gunstregeling deels verloren gaat en er alsnog een stuk erfbelasting verschuldigd is tegen de gewone tarieven. Hoe moet de activiteitsvoorwaarde na zo’n splitsing beoordeeld worden? Hoe kunt u ook na dit standpunt vermijden dat de gunstregeling als gevolg van de partiële splitsing grotendeels verloren gaat? Meer...

OVERDRACHT ONDERNEMING

Nieuwe gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven in het Brussels gewest

Sinds 1 januari 2017 heeft het Brussels gewest het tarief voor de schenking van een familiale onderneming verlaagd van 3% naar 0%. Daarnaast geniet nu ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik het gunsttarief. Aan welke voorwaarden moeten u en uw bedrijf voldoen om dat gunsttarief te genieten? Wat zijn de aandachtspunten als u met meerdere vennootschappen werkt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Nu verlaagde tarieven voor schenking van vastgoed: hoe optimaliseren?

Nu de tarieven voor het schenken van onroerende goederen in de drie gewesten verlaagd zijn, zit het schenken van vastgoed duidelijk in de lift. Hoe gaat u daarbij het best te werk? Wanneer is ‘schenken in schijfjes’ toch nog zinvol? Waarom moet u dan tussen twee opeenvolgende schenkingen telkens drie jaar wachten? Moet u na zo’n schenking ook nog drie jaar in leven blijven? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Familiebedrijf inbrengen in een maatschap: verlies uw rekening-courant niet uit het oog

De burgerlijke maatschap wordt binnen het kader van een successieplanning vaak gebruikt als controlevehikel voor een familiebedrijf. Via een maatschap kunt u immers uw bedrijf fiscaal vriendelijk overdragen naar de volgende generatie en toch de controle behouden. Daarbij vergeten ondernemers echter soms om een planning uit te werken voor de rekening-courantvordering van de bedrijfsleider op zijn vennootschap, waardoor die rekening-courant in de nalatenschap van de bedrijfsleider valt. Kunt u die rekening-courant ook schenken of laten terugbetalen? Wat is daarvan het nadeel? Waarom is een inbreng van de rekening-courant in uw maatschap vaak een betere oplossing? Hoe gaat u daarbij te werk? Meer...

FAMILIEBEDRIJF

Successieplanning voor uw familiebedrijf: last but not least?

Als een ondernemer over zijn successieplanning begint na te denken, kijkt hij vaak eerst naar zijn exploitatievennootschap. Toch is het om fiscale redenen meestal beter om eerst een planning uit te werken voor de andere componenten van uw vermogen. Waarom? Waarom start u het best met een planning voor uw gezinswoning en kijkt u daarna eerst naar andere activa zoals een beleggingsportefeuille of een patrimoniumvennootschap? En waarom werkt u daarna toch het best ook voor uw familiebedrijf een planning uit? Wat zijn dan in elk van de drie gewesten de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief voor de vererving van een familiebedrijf? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een ‘successieplanning-light’: een must voor elke ondernemer?

Veel ondernemers beginnen pas na te denken over een successieplanning eens zij overwegen om te stoppen met werken. Toch kunt u beter al veel vroeger stilstaan bij een soort ‘light’-successieplanning met focus op uw vennootschap om zeker te vermijden dat uw bedrijf bij uw overlijden in allerijl verkocht moet worden om de successierechten te betalen. Wat zijn daarbij de vier stappen die u het best onderneemt? Waarom is het belangrijk om na te gaan of uw bedrijf onder het gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen valt? Kunt u het risico op een plots overlijden tijdelijk verzekeren tot u klaar bent om een definitieve successieplanning uit te werken? En hoe zorgt u voor de continuïteit in het bestuur van uw bedrijf? Wat is daarbij het nut van een maatschap? Meer...

REKENING-COURANT

Rekening-courant: zadel uw erfgenamen niet op met een fiscale kater!

Ondernemers verliezen soms uit het oog dat hun rekening-couranttegoed in hun nalatenschap valt en belast wordt met successierechten tot 27% of tot 30% in de rechte lijn. Hoe kunt u die belasting vermijden? Komt een rekening-courant dan niet in aanmerking voor het gunsttarief voor het vererven van een familiale onderneming? Kunt u het probleem oplossen door de rekening-courant te schenken, eventueel met voorbehoud van vruchtgebruik? Is het gunsttarief dan wel van toepassing? Is een omzetting van die rekening-courant in kapitaal een alternatief voor wie nog niet wil schenken? Wat zijn dan de voor- en nadelen? Zijn er nog andere mogelijkheden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Kunt u uw familiebedrijf voortaan altijd schenken aan 0%?

Door een nieuw Vlaams decreet wordt het sinds begin dit jaar mogelijk om uw familiebedrijf tegen een tarief van 0% te schenken aan bv. uw kinderen. Hoe zit deze nieuwe regeling juist in elkaar? Bestaat er een gelijkaardige regeling in Wallonië en Brussel? Welke regels gelden er daar en kunt u als Waalse of Brusselse ondernemer ook van de Vlaamse regeling gebruik maken? Door het nieuwe decreet zal de schenker in bepaalde gevallen nog zeven jaar in plaats van drie jaar moeten blijven leven om successierechten te vermijden. Wanneer is dat precies het geval? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator