Recentste nummer

WONING

Uw woning zit in uw vennootschap: fiscale gevolgen van een verbouwing?

Wat zijn de fiscale gevolgen van een verbouwing als uw gezinswoning in volle eigendom in uw (patrimonium)vennootschap zit?

Kan de fiscus die verbouwing aangrijpen om (een deel van) de kosten van uw woning te verwerpen? Heeft die verbouwing gevolgen voor uw kadastraal inkomen (ki) en dus ook voor uw voordeel van alle aard (VAA) gratis woning?

Moet u, als u huur betaalt, de huur na die verbouwing verhogen?

Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Opteren voor een inwerkingtreding voor 1 januari 2020: wanneer zinvol?

De meeste regels uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 (BS 04.04.2019) , treden in werking op 1 januari 2020.

U kunt er echter ook voor opteren om de nieuwe regels vroeger toe te passen. Wanneer is dat vooral zinvol? Wat zijn daarvan de voornaamste voor- en nadelen?

Meer...

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING

(Zorg)volmacht: nu ruimere toepassing?

Sinds 1 maart 2019 (wet van 21.12.2018) is het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming – onder de vorm van een zorgvolmacht – sterk verruimd en heeft de lastgever ook meer inspraak. Wat is daarvan voor u het belang?

Daarnaast eindigen alle volmachten nu ook automatisch eens de lastgever onbekwaam wordt. Welke gevolgen heeft dat als u werkt met een maatschap of met een contract voor discretionair vermogensbeheer?

Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid op de valreep toch nog gewijzigd

We schreven eerder al over de beperkingen die het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aanbracht aan uw bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is daar nu op de valreep nog aan gewijzigd?

Maken die beperkingen het verzekeren van uw bestuurdersaansprakelijkheid overbodig? Wat zijn de praktische aandachtspunten als u overweegt uw bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren?

Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Moet ook u binnenkort sociale verkiezingen organiseren?

Het wetsontwerp dat de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 wijzigt is op 28.03.2019 goedgekeurd. Wat is daarbij het belang van de technische bedrijfseenheid? Hoe bepaalt u de gemiddelde tewerkstelling? Welke nieuwe regels gelden er nu voor interims?

Wanneer heeft u er toch belang bij om twee vennootschappen als één technische bedrijfseenheid te bekijken? Wat zijn de aandachtspunten als u flirt met de drempels van 50 en 100 werknemers?

Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Onroerend goed in nalatenschap: nu kosteloze schatting door Vlabel mogelijk

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting. Als u de waarde te laag inschat, wordt mogelijk een belastingverhoging toegepast.

Binnenkort kunt u nu bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting aanvragen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen? Kunt u daarnaast nog steeds een (erkend) schatter-expert inschakelen? Wat zijn de mogelijkheden als de erflater in het Brussels of Waals gewest woonde?

Meer...

GESCHILLEN

Geschillenregeling 2.0: de vlag dekt vanaf 1 mei 2019 een veel bredere lading...

Als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of uw belangen schaadt of dreigt te schaden, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geeft aan die regeling nu een ruimer toepassingsgebied.

Welke andere geschillen dan de loutere overdracht van aandelen kunt u nu in die procedure betrekken? Kunnen vruchtgebruikers voortaan ook een vordering tot uittreding of tot uitsluiting stellen? Wanneer treden de nieuwe regels in werking?

Meer...

OVERLIJDEN ZAKENPARTNER

Een levensverzekering sluiten op het hoofd van uw zakenpartner?

Wie verkrijgt bij het onverwacht overlijden de aandelen van uw vennoot? Tot welke misschien onverwachte problemen kan dat dan aanleiding geven?

Bent u dan voldoende beschermd door de wettelijke overdrachtsbeperkingen die voor een bvba gelden? Waarom voorziet u het beste niet alleen in een nv maar ook in een bvba toch een voorkooprecht? Wat zijn dan de aandachtspunten?

Hoe zorgt u ervoor dat u op dat moment ook over de nodige middelen beschikt om de aandelen over te nemen? Door wie laat u de premie betalen, als u daarvoor een overlijdensverzekering afsluit?

Meer...

SCHENKING

Schenken aan uw echtgenoot als (tijdelijke) successieplanning?

Het schenken tussen echtgenoten kan een handige techniek zijn om aan successieplanning te doen, mede omdat die schenkingen te allen tijde herroepbaar zijn.

Wanneer is zo’n schenking vooral zinvol? Waar zit het fiscale voordeel precies? Wat gebeurt er dan als uw partner na die schenking toch voor u overlijdt?

Hoe kunt u er via een maatschap voor zorgen dat u na die schenking de inkomsten uit en de controle over uw beleggingsportefeuille behoudt?

Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator