Recentste nummer

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve: wat zegt de Rulingcommissie?

Mag u activa van uw vennootschap in het jaar vóór afsluiting van de vereffening verkopen en de meerwaarde naar een liquidatiereserve overboeken, waardoor uw vennootschap de anticipatieve heffing van 10% betaalt en u zelf geen roerende voorheffing meer verschuldigd bent op de uitkering? Kan er dan sprake zijn van fiscaal misbruik?

Alleen kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen. Kunt u toch een liquidatiereserve aanleggen als uw holding haar participaties verkoopt in het boekjaar vóór afsluiting van de vereffening? Wat zegt de Rulingcommissie over deze kwesties?

Meer...

TAXSHELTER

Taxshelter voor investeringen in groeibedrijf of start-up: wanneer ook voor bedrijfsleiders?

Wanneer u vanuit uw privévermogen investeert in het kapitaal van een startende vennootschap of van een groeibedrijf, kunt u onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 25% tot zelfs 45% van uw investering genieten.

Bedrijfsleiders die investeren in hun eigen vennootschap, komen in principe voor die maatregel niet in aanmerking. Er bestond echter onduidelijkheid over de vraag op welk moment die hoedanigheid beoordeeld moet worden. De wetgever heeft de regels meermaals bijgestuurd. Tijd dus voor een stand van zaken...

Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen: plaatsvervulling anders geregeld dan in het erfrecht

In het erfrecht nemen uw kleinkinderen de plaats in van uw kinderen die vooroverleden zijn of de erfenis weigeren.

Ook in het levensverzekeringsrecht, en meer bepaald in de sfeer van de begunstigingsclausule van een levensverzekering, speelt de plaatsvervulling. De verzekeringsrechtelijke plaatsvervulling is echter veel beperkter dan de erfrechtelijke.

Waarmee moet u in die context zoal rekening houden wanneer u de begunstigde van een levensverzekering aanduidt?

Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Auteursrechten: ook voor u als bedrijfsleider een interessante optimalisatiemogelijkheid?

Inkomsten uit auteursrechten kunnen onderworpen zijn aan een gunstig (para)fiscaal regime. Waar de wet initieel geschreven was op maat van de kunstensector, ligt de toepassing ervan voor bepaalde andere professionals voor de hand (architecten, softwareontwikkelaars, grafisch ontwerpers, journalisten, ...).

Wanneer kunt ook u als bedrijfsleider van dit gunstregime gebruikmaken? Welke fiscale spelregels moet u dan respecteren?

Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

De kapitaalloze bv: vennootschapsrechtelijke gevolgen

Sinds 1 mei 2019 kunt u geen bvba meer oprichten. Voortaan spreekt men (voor nieuw opgerichte bvba’s) van een bv (besloten vennootschap).

Niet alleen de naam verandert, belangrijker is dat de bv geen kapitaal meer kent. Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van het kapitaalbegrip? Met welke nieuwigheden moet u rekening houden als u een nieuwe vennootschap opricht of binnen een bv een dividend uitkeert? Wanneer spelen die nieuwe regels ook voor uw bestaande bvba?

Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap.

Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Meer...

ONROEREND GOED

Onroerende verhuur met btw: wanneer herziening?

We hebben in eerdere artikels de nieuwe optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur uitgebreid toegelicht. Kiest u voor de toepassing van het btw-stelsel, dan is de herzieningsperiode voor de oprichtingswerken aan het gebouw 25 (i.p.v. de gebruikelijke 15) jaar.

Recent (KB van 12.05.2019) werden er aan de herzieningsregels nog een aantal andere wijzigingen aangebracht. Wat moet u hierover weten?

Meer...

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u?

Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen?

Meer...

BELEGGEN

Trackers: hoe fiscaal de juiste keuze maken?

De media besteedden onlangs veel aandacht aan de toenemende populariteit van trackers als goedkoper alternatief voor beleggingsfondsen. Na aandelen- en grondstoffentrackers worden ook obligatietrackers nu stilaan populair.

Waarmee moet u bij het aankopen van een tracker zoal rekening houden? Hoe zorgt u ervoor dat u ook fiscaal gezien de juiste keuze maakt?

Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator