Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bestuurdersaansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELANGENCONFLICTEN

Belangenconflicten in een bvba: niet alles over dezelfde kam scheren...

Net zoals een nv kent ook de bvba een wettelijke regeling voor belangenconflicten. Wanneer speelt die regeling? Wat is het verschil tussen een college van zaakvoerders en meerdere zaakvoerders? Wanneer moet u dan een lasthebber ad hoc aanstellen? Gelden er soepelere regels als u de enige zaakvoerder en de enige vennoot bent? Welke sancties gelden er als u de procedure niet doorloopt? Zijn er mogelijk ook sancties als u de regels toch gevolgd heeft? Wanneer? Hoe beperkt u uw risico? Meer...

JAARREKENING

Uw jaarrekening niet of niet tijdig neergelegd of goedgekeurd: (g)een drama?

Heel wat bedrijven springen te lichtzinnig om met de termijnen om de jaarrekening goed te keuren en neer te leggen. Welke termijnen moet u daarbij precies naleven? Kunt u de jaarvergadering indien nodig toch nog uitstellen? Kan uw bestuurdersaansprakelijkheid door een laattijdige neerlegging in het gedrang komen? Waarom gaat u het best na of een failliete klant zijn jaarrekening wel tijdig neergelegd heeft? Meer...

BESTUURDER

Bestuurder af, wat nu?

Kunt u een medezaakvoerder of bestuurder zomaar ontslaan? Kunt u vooraf ook afspraken maken over een opzegtermijn of -vergoeding? Wat gebeurt er als die persoon daarnaast ook nog met een andere overeenkomst met uw vennootschap verbonden is? Eindigt die overeenkomst dan automatisch? Wat doet u het best als u zelf nog in een ander bedrijf bestuurder of zaakvoerder bent en u dat mandaat wilt neerleggen, bv. omdat u het niet eens bent met de gang van zaken? Mag u dan zomaar van de ene dag op de andere ontslag nemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat is dan het belang van een tijdige publicatie van uw ontslag? Loopt u anders een risico met uw bestuurdersaansprakelijkheid? Wat doet u dan als de vennootschap uw ontslag toch niet publiceert? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Alarmbelprocedure: hoe een degelijk herstelplan opmaken?

Als het eigen vermogen van uw vennootschap gedaald is beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet u de alarmbelprocedure toepassen. Wat houdt die procedure concreet in? Kunt u als zaakvoerder of bestuurder aansprakelijk gesteld worden als u die procedure niet correct naleeft? Als u de activiteiten wilt voortzetten, dan moet u een herstelplan opstellen. Wat houdt zo’n herstelplan concreet in en hoe pakt u dat dan het best aan? Loopt u ook een risico als het herstelplan uiteindelijk toch niet gerealiseerd kan worden? Meer...

BESTUUR

Raad van bestuur: toch meer spelregels en verplichtingen dan u misschien denkt?

Wie kan er bestuurder zijn in een nv? Hoeveel bestuurders telt de raad van bestuur? Mag u zelf rechtstreeks én als wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap optreden? Moet de raad van bestuur verplicht met een bepaalde frequentie vergaderen en daarvan notulen opmaken? Waarom doet u dat toch beter wel? Hoelang loopt het mandaat van een bestuurder? Wanneer en onder welke voorwaarden kunt u dat mandaat beëindigen? Hoe pakt u dat dan praktisch aan? Kunt u voor een gedelegeerd bestuurder toch een opzegvergoeding of -termijn inbouwen? Waarmee moet u dan rekening houden en hoe gaat u te werk bij diens ontslag? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Actief in een vzw: wanneer bent u mogelijk toch persoonlijk aansprakelijk?

Soms wilt u als succesvol bedrijfsleider ook uw steentje bijdragen door u nuttig te maken in een vzw. Veel mensen gaan ervan uit dat ze daarmee privé geen risico lopen, omdat een vzw rechtspersoonlijkheid heeft. Niets is echter minder waar! Wanneer kunt u als bestuurder van een vzw toch persoonlijk aangesproken worden? Kunt u ook als lid van een vzw persoonlijk aansprakelijk zijn? Wanneer wel en wanneer niet? En wat is daarbij het belang van het onderscheid tussen effectieve (‘werkende’) en niet-effectieve (‘toegetreden’) leden? Kan een aansprakelijkheidsverzekering u beschermen? En wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Alarmbelprocedure: opletten voor uw bestuurdersaansprakelijkheid!

Als het eigen vermogen van een bedrijf ernstig aangetast is door verliezen, dan moet het bestuursorgaan de zgn. alarmbelprocedure in gang zetten. Als die procedure niet correct nageleefd wordt, komt uw bestuurdersaansprakelijkheid mogelijk in het gedrang. Dat is ook van belang als u bv. een bestuursmandaat heeft in het bedrijf van een kennis of zakenrelatie. Wanneer moet u zo’n alarmbelprocedure opstarten? Wat houdt die procedure concreet in? En wat is daarbij het belang van het verslag van het bestuursorgaan? Wanneer kunnen schuldeisers het bestuursorgaan aansprakelijk stellen? Wat doet u als de andere bestuurders de regels niet naleven? Kunt u zich als leverancier ook op die aansprakelijkheid beroepen om uw centen bij de bestuurders van uw klant te recupereren? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Als zaakvoerder of bestuurder toch persoonlijk aansprakelijk?

Als bestuurder of zaakvoerder bent u aansprakelijk voor de behoorlijke uitoefening van uw mandaat. U heeft zowel een interne als een externe aansprakelijkheid. Wanneer kan die aansprakelijkheid ingeroepen worden? Bent u als meerderheidsaandeelhouder niet automatisch beschermd tegen een schadeclaim door het bedrijf zelf? Wanneer u gevraagd wordt bestuurder te worden in het bedrijf van een zakenrelatie of kennis houdt u zich meestal niet met de dagdagelijkse leiding bezig. Volstaat het dan niet dat de algemene vergadering u kwijting geeft? Waarom is het belangrijk toch uw huiswerk te maken? Wat doet u het best als u het dan fundamenteel oneens bent met de gang van zaken binnen het bedrijf? Bent u met een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afdoende beschermd? Meer...

BESCHERMING GEZINSWONING

Onbeslagbaarheid gezinswoning: ook voor bestuurders en zaakvoerders?

De wet van 15 januari 2014 (BS 3 februari 2014) wijzigde de regels inzake de onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Kunnen ook bestuurders en zaakvoerders hun gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren? Wat zijn dan de mogelijkheden en beperkingen? Wat houdt die verklaring van onbeslagbaarheid concreet in en hoe pakt u dat praktisch aan? Geldt zo’n verklaring voor alle zakelijke rechten en dus ook bv. voor blote eigendom? Wat als u dan later, bij afloop van het vruchtgebruik, volle eigenaar wordt? En hoe zit het als u het pand ook deels voor uw beroep gebruikt? Wat gebeurt er met de bescherming als u de woning verkoopt? En wat als u uw zelfstandige activiteit stopzet? Meer...

VASTE VERTEGENWOORDIGER

Een vennootschap als bestuurder of zaakvoerder: wat zijn de aandachtspunten?

Door een vennootschap aan te stellen als bestuurder of zaakvoerder, beperkt u uw aansprakelijkheid niet. Fiscaal gezien is er wel nog altijd een voordeel. Wanneer moet een vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanstellen? Wie kan benoemd worden? Heeft de bestuurde vennootschap daarbij inspraak? Hoe tekent u als vaste vertegenwoordiger geldig? Is dat anders als uw vennootschap afgevaardigd bestuurder is? Hoe zorgt u ervoor dat de beslissingen van de raad van bestuur geldig blijven? En wat als de vaste vertegenwoordiger zelf een belangenconflict heeft? Wat kunt u doen om de aansprakelijkheid van de vaste vertegenwoordiger te beperken? Kan de fiscus ook voor een vaste vertegenwoordiger huur herkwalificeren in loon? Meer...
Geactualiseerd op: 17.10.2017

Meer van Indicator