Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bestuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE

Onenigheid tussen de aandeelhouders: kunt u zich laten bijstaan door een extern adviseur?

Hoever gaat uw individueel controlerecht als u zich als minderheidsaandeelhouder ernstig vragen stelt bij de gang van zaken binnen een bedrijf? Mag u zich dan laten bijstaan door een extern adviseur? Met welke beperkingen moet u dan rekening houden? Kunt u ook vragen dat de vennootschap een commissaris aanstelt? Is dat voor u ook een goede oplossing? Wanneer mag u zich daarnaast op de algemene vergadering laten bijstaan door uw advocaat? Meer...

VOLMACHTEN

Contract getekend door een onbevoegde: is uw bedrijf dan toch gebonden?

Is uw bedrijf gebonden door contracten die een medewerker of bestuurder ondertekent, hoewel hij daartoe niet bevoegd is? Wanneer wel en wanneer niet? Kan het bedrijf dan achteraf een schadevergoeding vragen of de betrokken werknemer ontslaan? Waarom werkt u het best met schriftelijke (interne) volmachten? Zijn uw klanten en leveranciers daardoor ook gebonden? Welke maatregelen kunt u daarnaast nog nemen om de belangen van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen? Meer...

AANDEELHOUDERS

Geen onbekende aandeelhouders in mijn vennootschap!

Als u een nieuwe aandeelhouder aan boord neemt of als er in uw vennootschap meerdere aandeelhouders zijn, dan wilt u wellicht vermijden dat de andere aandeelhouders hun aandelen zomaar aan een ‘vreemde’ kunnen verkopen. Hoe pakt u dat concreet aan? In welke vennootschappen bestaan er daarover wettelijke regels? Kunnen een onvervreemdbaarheidsclausule, een goedkeuringsclausule of een voorkoopclausule soelaas bieden in een nv? Is er dan geen eenvoudigere oplossing? Wat is het risico als een van de aandeelhouders zijn aandelen via een vennootschap aanhoudt? Waarom voorziet u dan het best ook een aankoopoptie in geval van controlewijziging? Meer...

BESTUUR

Minderheidsaandeelhouder en toch medezeggenschap: hoe aanpakken?

Als u minderhoudersaandeelhouder wordt, als investering of om op die manier een samenwerking verder te verstevigen, dan heeft u er alle belang bij om te zorgen voor een stukje zeggenschap. Welke afspraken kunt u daarover zoal maken? Via een (bindend) voordrachtrecht verzekert u zich van een medebeslissingsrecht in de raad van bestuur of het college van zaakvoerders. Hoe zorgt u er daarnaast voor dat u ook concreet controle heeft over bepaalde beslissingen, zowel in de raad van bestuur als op de algemene vergadering? Waarom laat u de gemaakte afspraken ook het best statutair vastleggen? Wat kunt u doen als die afspraken ondanks alles toch niet nageleefd worden? Meer...

BESTUURDER

Bestuurder af, wat nu?

Kunt u een medezaakvoerder of bestuurder zomaar ontslaan? Kunt u vooraf ook afspraken maken over een opzegtermijn of -vergoeding? Wat gebeurt er als die persoon daarnaast ook nog met een andere overeenkomst met uw vennootschap verbonden is? Eindigt die overeenkomst dan automatisch? Wat doet u het best als u zelf nog in een ander bedrijf bestuurder of zaakvoerder bent en u dat mandaat wilt neerleggen, bv. omdat u het niet eens bent met de gang van zaken? Mag u dan zomaar van de ene dag op de andere ontslag nemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat is dan het belang van een tijdige publicatie van uw ontslag? Loopt u anders een risico met uw bestuurdersaansprakelijkheid? Wat doet u dan als de vennootschap uw ontslag toch niet publiceert? Meer...

BESTUUR

Raad van bestuur: toch meer spelregels en verplichtingen dan u misschien denkt?

Wie kan er bestuurder zijn in een nv? Hoeveel bestuurders telt de raad van bestuur? Mag u zelf rechtstreeks én als wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap optreden? Moet de raad van bestuur verplicht met een bepaalde frequentie vergaderen en daarvan notulen opmaken? Waarom doet u dat toch beter wel? Hoelang loopt het mandaat van een bestuurder? Wanneer en onder welke voorwaarden kunt u dat mandaat beëindigen? Hoe pakt u dat dan praktisch aan? Kunt u voor een gedelegeerd bestuurder toch een opzegvergoeding of -termijn inbouwen? Waarmee moet u dan rekening houden en hoe gaat u te werk bij diens ontslag? Meer...

CONTROLE

Een maatschap als ‘superaandeelhoudersovereenkomst’?

Een maatschap wordt vaak gebruikt om een beleggingsportefeuille met behoud van controle te schenken. Aangezien een maatschap een soepel, flexibel en goedkoop instrument is, wordt zij ook steeds vaker gebruikt om de continuïteit van het bestuur binnen een familiebedrijf of een vastgoedvennootschap te regelen. Hoe werkt dat precies en met welke kosten moet u dan rekening houden? Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met een maatschap t.o.v. een aandeelhoudersovereenkomst en een stichting administratiekantoor? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een ‘successieplanning-light’: een must voor elke ondernemer?

Veel ondernemers beginnen pas na te denken over een successieplanning eens zij overwegen om te stoppen met werken. Toch kunt u beter al veel vroeger stilstaan bij een soort ‘light’-successieplanning met focus op uw vennootschap om zeker te vermijden dat uw bedrijf bij uw overlijden in allerijl verkocht moet worden om de successierechten te betalen. Wat zijn daarbij de vier stappen die u het best onderneemt? Waarom is het belangrijk om na te gaan of uw bedrijf onder het gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen valt? Kunt u het risico op een plots overlijden tijdelijk verzekeren tot u klaar bent om een definitieve successieplanning uit te werken? En hoe zorgt u voor de continuïteit in het bestuur van uw bedrijf? Wat is daarbij het nut van een maatschap? Meer...

BESTUUR

Enkel nog als voorzitter actief blijven?

Bedrijfsleiders die het op een bepaald moment wat kalmer aan willen doen of hun opvolging voorbereiden, willen vaak de banden met het bedrijf nog niet volledig doorknippen. Daarom overwegen ze soms om nog een tijdje actief te blijven als voorzitter van de raad van bestuur. Wat houdt de rol van de voorzitter precies in? Wat zegt de wet? Heeft u als voorzitter nog een doorslaggevende stem bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur? De Code Buysse geeft een aantal aanbevelingen m.b.t. de rol van de voorzitter. Wat houden die aanbevelingen concreet in? In welke mate bent u daardoor ook gebonden? Hoe zorgt u in de praktijk voor een vlotte samenwerking tussen de voorzitter en de CEO? En welke rol speelt de voorzitter t.o.v. de leden van het management en de aandeelhouders? Meer...

BESTUUR

Beslissen als afgevaardigd bestuurder: zorg voor rugdekking door de raad van bestuur!

Uw bevoegdheden als afgevaardigd bestuurder zijn minder ruim dan vaak aangenomen wordt. Welke bevoegdheden vallen er precies onder het dagelijks bestuur en welke niet? Die beperkte wettelijke bevoegdheden zijn in de praktijk natuurlijk niet echt werkbaar. Hoe springt u daar dan praktisch gezien het best mee om? Kunt u in de statuten in ruimere bevoegdheden voorzien? Of werkt u beter met een volmacht? Vaak geven de statuten de afgevaardigd bestuurder ook een ruime vertegenwoordigingsbevoegdheid tegenover derden. Mag u dan onbeperkt zelf beslissingen nemen? En omgekeerd, wat zijn de concrete gevolgen als die vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt is, bv. qua bedrag? Is de vennootschap dan toch nog altijd gebonden door uw handtekening? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator